Skupština ŽZH djelomično prihvatila Nacrt Zakona o razvojačenim braniteljima, zaboravljeni i razvojačeni branitelji nezadovoljni - audio i foto

Skupština ŽZH djelomično prihvatila Nacrt Zakona o razvojačenim braniteljima, zaboravljeni i razvojačeni branitelji nezadovoljni - audio i foto

Skupština ZHŽ je na svojoj 7.sjednici, koja je održana danas u Širokom Brijegu, donijela Odluku o očitovanju na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji kojom je taj Nacrt zakona prihvatila djelomično očitujući se na njega Odlukom koja sadrži šest članaka i uložila na njega osam amandmana.

Međutim, predstavnici Udruge "Zaboravljeni branitelji" i predstavnici Udruge Razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH nisu u potpunosti zadovoljni takvom odlukom Skupštine i drže da je Skupština u potpunosti trebala odbaciti Nacrt Zakona. Naglasili su da su jedino zadovoljni člankom 1. Odluke.

Odluku i amandmane koje je danas usvojila Skupština ŽZH prenosimo u cijelosti:

 

Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 i 17/11)  i članka 98. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/03), Skupština Županije Zapadnohercegovačke na 7.   sjednici održanoj dana 7. svibnja 2019. godine donijela je:

 

 

O D L U K U

O OČITOVANJU NA NACRT ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

 

Članak 1.

 

Skupština Županije Zapadnohercegovačke prije nego se očituje na Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji postavlja pitanje Federalnom Ministarstvu za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata, što se desilo sa Prednacrtom Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji na koji se Skupština Županije Zapadnohercegovačke  očitovala i  uložila Amandmane aktom broj: 01-02-2-XXXI-539/18?

Pitanje postavljamo iz razloga što se Prednacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji dijelom razlikuje od Nacrta Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji na koji ćemo se referirati u sljedećim člancima.

 

Članak 2.

 

Skupština Županije Zapadnohercegovačke, Nacrt Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji koje je uputilo Federalno Ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata prihvaća djelomično.

 

 Članak 3.

 

                Skupština Županije Zapadnohercegovačke predlaže Amandmane na Nacrt Zakona iz članka 2. ove Odluke  sa Zahtjevom da se ugrade u konačan tekst Zakona.

                Amandmani iz stavka 1. Ovog članka su sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 4.

 

Zadužuje se Stručna služba Skupština Županije Zapadnohercegovačke da Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata  dostavi ovu Odluku i Amandmane.

 

 

                                                       Članak 5.

 

Napominjemo kako djelomično prihvaćanje Nacrta Zakona o pravima  razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji  iz stavka (2) ove Odluke ne znači trajno prenošenje nadležnosti sa Županije na Federaciju Bosne i Hercegovine.

Skupština Županije Zapadnohercegovačke zahtjeva da se ovom zakonodavnom tijelu dostavi  i končan tekst Prijedloga Zakona o pravima  razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelj kada bude u proceduri.

 

 

Članak 6.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke“.

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

  • SKUPŠTINA -

Broj: 01 – 02 -2- VII-478/19           

Široki Brijeg, 7. svibnja   2019. godine

PREDSJEDNIK

                                                                                                                         Ivan Jelčić

 

Predmet:  Amandmani na Nacrt Zakona  o   pravima razvojačenih   branitelja i  članova njihovih obitelji

 

 

Predlažemo da odredbe Nacrta Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji budu definirane  kako slijedi:

 

 

AMANDMANI NA

NACRT  ZAKONA O PRAVIMA RAZVOJAČENIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

 

Članak 1.

 

Članak 5. stavak (2) mijenja se i glasi:

“Sredstva iz stavka (1) ovog članka osigurat će se iz proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine”.

U članku 5.  dodaje ne novi stavak (3) koji glasi:

“Osnovicu i način obračunavanja i uplate doprinosa svojim propisima utvrdit će zakonodavno tijelo županije na prijedlog županijskog Zavoda za zdravstveno osiguranje”.

Članak 2.

 

U članku 7. dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

“ Osobno učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji osigurat će se iz  proračuna  Federacije Bosne i Hercegovine”.

Članak 3.

 

U članku 9. stavak (2)  briše se.

 

 

 

Članak 4.

 

Članak 11.  briše se.

 

 

 

 

Članak 5.

 

U članku 12. stavak (2)  mijenja se i glasi:

“Novčana sredstva za financiranje prava iz stavka (1) ovog članka će se osigurati u proračunu Zavoda za zdravstveno osiguranje županije, u skladu s mogućnostima.”

 

Članak 6.

 

U članku 14. stavku (1) na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: ”Pod jednakim uvjetima, na način predviđen aktivnom politikom upošljavanja utvrđenom propisima Federacije, županije, grada ili općine”.

 

U stavku (4) istog članka  riječi:”Na način da se osobama iz čl.2. i 3. ovog zakona ukupan broj bodova povećava za 30 % “, se brišu.

 

 

Članak 7.

 

Članak 42.  briše se.

 

 

Članak 8.

 

U članku  51. stavak (2) briše se.

Predstavnici Udruge "Zaboravljeni branitelji" prije početka sjednice prosvjedovali su ispred zgrade Skupštine Zapadnohercegovačke županije u Širokom Brijegu.

Razlog prosvjeda je upravo spomenuti Nacrt Zakona s kojim se predstavnici Udruge ne slažu i u potpunosti ga odbacuju.

"Taj zakon ministra Salke Bukvarevića radila je grupa od trideset članova koji su po našem mišljenju nelegitimni predstavnici braniteljske populacije HVO-a i Armije RBiH. ne znamo kako će se očitovati Skupština ŽZH, ali je naša udruga strogo protiv tog zakona", kazao je, među ostalim, prije početka sjednice, Drago Grbavac, predsjednik Udruge "Zaboravljenih branitelja". 

Zakonu koji je tek u proceduri "Zaboravljeni branitelji" zamjeraju neustavnost, neprovodivost i neobranjivost na bilo kom sudu.

Slično mišljenje o Nacrtu Zakona imaju i u Udruzi Razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH

Ministar branitelja ŽZH Mladen Begić kazao je medijima, prije početka sjednice, da je djelomično protiv predloženog nacrta navodeći da je uloženo devet amandmana. 

Podsjećamo, Vlada Federacije BiH je prošlog mjeseca na hitnoj sjednici u Mostaru prihvatila izvještaj Radne grupe za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobilliziranih branitelja i članova njihovih obitelji. 

Vlada FBiH je tada zadužila Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata da za nacrt ovog zakona, u roku od 30 dana, pribavi potrebna mišljenja županija, jer je riječ zajedničkoj nadleženosti federalnih i županijskih vlasti.

Poslušajte što su prije početka sjednice izjavili:

Drago Grbavac

Vlado Marušić

Zvonko Bracic

Ministar Mladen Begić

Prilikom rasprave o Nacrtu Zakona zastupnicima u Skupštini obratili su se Drago Grbavac predsjednik Udruge Zaboravljenih branitelja, te predsjednik Udruge Razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH Vlado Marušić. Oni su naglasili kako je Nacrt Zakona ponižavajući, diskriminirajući, protustavan i neprovediv.

Prenosimo i očitovanje Udruge Zaboravljenih branitelja na Nacrt Zakona:

Očitovanje na Nacrt zakona o Braniteljima i njihovim obiteljima na sjednici skupštine ZHŽ
koja se ima održat 07.05 2019 u 11h u Š.Brijegu

Poštovani,
Obraćamo se svim u naslovu ovim pismom kao Amandmanomna cjelokupni tekst Nacrta zakona o Braniteljima i njihovim obiteljima.

Smatramo ga sramnim, ponižavajućim diskriminirajućim po više točaka: dobnoj, rodnoj, slobodi govora i izražavanja te drugim osnovama koje zadiru u ustavna i osnovna ljudska prava!

Nakon svega proživljenog u domovinskom ratu, nemati pravo ni na zakon niti učestvovati u njegovom kreiranju, jedna je od prvih kršenja našeg elementarnog prava na izričaj i glas.

Član.2
( Diskriminacija)

(1) Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onim koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, vjere, etničke pripadnosti, invaliditeta, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veza s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju,obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i slobode u svim oblastima života.

(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u ovim oblastima, a naročito: zaposlenje,članstvo u profesionalnim organizacijama, obrazovanje,obuka, stanovanje, zdrastvena, socijalana zaštite, dobara i usluga namjenjeni javnosti i javnim mjestima, te obavljanje privredni aktivnosti i javni usluga.

Nakon prošlogodišnje borbe i izglasavanja zakona u oba predstavnička parlamenta i na sjednici za usklađivanje, 30.07.2018 usklađen i prihvaćen, izglasan od članova komisije za usklađivanje različito prihvaćeni tekstova u parlamentarnoj proceduri! Gdje je on samo i isključivo vezan za učešće u oružanim borbenim postrojbama po mjesecu učešća u ratu od 18.09.1991 do 28.12.1995 i ničim ne može biti uvjetovan osim mjesecima provedenim u domovinsko obrambenom ratu npr 12 mj x 6 KM - 72 KM. Svakog branitelja na prvoj crti život je jednako vrijedan i svatko ima samo baš taj i ni jedan više.

Naravno o tom tekstu od 30.07.2018 zakona se još može o nijansam i usklađenostima i usklađuvanjem s postojećim zakonima razgovarati i uskladiti sa strankama zainteresiranim za ovaj zakon.

Odreći se nećemo postignutog u tom zakonu ni milimetra samo ga možemo dopunjati uz zajedničke konzultacije s već navedeno zainteresiranim stranama (parlamentarnim predstavnicim u Federalnom parlamentu BiH, braniteljskoj populaciji,pravnim savjetnicima i svim koji nisu ostvarili ništa po učešću u borbenom sektoru obrambenog rata u BiH 91-95 god prošlog stoljeća.

Zato ovaj tekst nacrta zakona u cijelosti odbacujemo jer je nakaradan i negira postojanje statusa branitelja kao takvog, po učešću u borbenim jedinicama s jednakim pravima u svakom segmentu ljudskog življenja već ga cesijama degradira .(dobno, imovinski, ekonomski, itd). Sukobljava različita ministarstva svrstavajući nas u socijalnu kategoriju (Egzistencijalna naknada) i time srozava našu uzvišenu žrtvu koja je stati i izložiti svoj život smrtnoj pogibelji u obrani obitelji, djece, staraca ,majki, očeva i sve imovine. Najvažnije, negirat zakon već postojeći u parlamentarnoj proceduri koji je u 7. mj. prošle godine bio doveden do kraja i u 8. mj. mogao vidjet svjetlo dana i poodavno zaživjeti.

Zato bi sve iz naslova zamolio da se pridruže našim pravednim zahtjevima koje podržava gotovo sva populacija branitelja koja nije ostvarila nikakva prava po osnovi sudjelovanja u domovinskom ratu

I zato tražimo od naslova i nazočnih da bez zadrške odbace ovaj ponižavajući i nepravedni zakon.

S poštovanjem,

Predsjednik UZB/B
Drago Grbavac

Ljubuški 30.4.2019.

Pogledajte i očitovanje Udruge Razvojačenih branitelja HVO-a ŽZH:

Pregledaj...

Poslušajte što su poslije sjednice izjavili:

Drago Grbavac

Darinko Boto

Vlado Marušić

O Nacrtu Zakona govorio je i ministar Begić koji je također iznio dosta primjedbi na Nacrt Zakona naglašavajući da je ŽZH jedina od deset županija u F BiH koja se očitovala o Nacrtu Zakona, a za ostalih devet županija koje se nisu očitovale, a vjerojatno i neće jer je krajnji rok za očitovanje sutra, smatrat će se da su prihvatile Nacrt Zakona. Dodao je kako drži da Skupština ŽZH kao zakonodavno tijelo teško može učiniti išta više.

Foto:

Radio Ljubuški

na vrh članka