Obavijest za voćare

Obavijest za voćare

Na nekoliko lokaliteta na postavljenim feromonskim lovkama uočena je povećana brojnost štetnika jabučnog savijača (Cydia pomonella) za čije suzbijanje se koristi na jedan od insekticida: Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 ili Laser SC.

Isto tako na pojedinim lokalitetima zamijećena je povećana brojnost prve generacije maslininog moljca (Prays oleae) za čije  suzbijanje se koristi jedan od pripravaka: Baturad WP, Biobit WP ili Imidan 50 WG. Također je uočena prisutnost štetnika maslinina buha koji se suzbija samo kod jače pojave, a na njega djeluje pripravci na bazi dimetoata koji ujedno suzbijaju i maslininog moljca (Rogor 40 EC, Chromogor 40 EC i sl).

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Izvor: Zavod za poljoprivredu ZHŽ-a

na vrh članka