Javni dug BiH na kraju prošle godine iznosio je 12 milijardi i 154 miliona KM. Od toga se na vanjski dug odnosi 8 milijardi i 662 miliona KM ili 71,27 posto, a na unutrašnji dug 3 milijarde i 491 miliona KM ili 28,73 posto, navodi se u Informaciji Ministarstva finansija BiH koju je usvojilo Vijeće ministara.

U odnosu na 31. decembar 2019. godine, javni dug se povećao za 943,32 miliona KM ili 8,41 posto, od čega se vanjski dug povećao za 519,89 miliona KM ili 6,38 posto, a unutrašnji dug za 423,43 miliona KM ili 13,80 posto.

U ukupnom stanju javne zaduženosti Federacija BiH učestvuje sa 51,14 posto, Republika Srpska sa 47,91 posto, državni nivo sa 0,52 posto, a Brčko distrikt sa 0,44 posto.

Učešće javnog duga BiH u bruto društvenom proizvodu (BDP) u 2020. godini iznosi 35,08 posto, što BiH svrstava u red najmanje zaduženih zemalja u regionu.

Kada se posmatra struktura vanjskog duga po kreditorima, najveće učešće imaju Svjetska banka – IDA i IBRD sa 30,74 posto, Evropska investiciona banka sa 23,20 posto, Međunarodni monetarni fond sa 10,48 posto, Evropska banka za obnovu i razvoj sa 7,16 posto i Pariški klub kreditora sa 6,29 posto, a što predstavlja 77,87 posto ukupnog stanja vanjskog duga.

Servis vanjskog duga BiH u 2020. godini iznosi 771,32 miliona KM, od čega se na glavnicu odnosi 622,38 miliona KM ili 80,69 posto, a na kamatu 148,94 miliona KM ili 19,31 posto.

IZVOR: Klix.ba

error: Content is protected !!