Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po skraćenoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom (BMPO).

Predloženim pravnim rješenjima otklanjaju se problemi u tretiranju podnesenih zahtjeva parova županijskim zavodima zdravstvenog osiguranja i različito tumačenje normi, a naročito različit obim planiranih sredstava, što bitno utiče na konačni iznos pokrića troškova za BMPO za pojedinačne slučajeve, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Razlike između županija su značajne u pogledu financiranja prava na BMPO, zbog njihove različite financijske moći. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona smanjit će se nejednakost u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po županijama, odnosno ujednačit će se prava za sve parove kojima je ova usluga indicirana na području Federacije BiH.

Novim modelom financiranja prava i usluge BMPO u iznosu od 100 posto bit će financirane iz proračuna Federacije BiH (umjesto iz sredstava doprinosa za zdravstveno osiguranje putem županijskih zavoda zdravstvenog osiguranja), te dostupne na jednak način za sve parove koji boluju od steriliteta u Federaciji BiH, a u obimu kako je to propisano članom 29. Zakona.

U skladu s procjenama, za provođenje ovog zakona potrebna su financijska sredstva u iznosu od 10 milijuna KM za svaku fiskalnu godinu. Na taj način se postiže cilj predloženih izmjena i dopuna Zakona, a to je smanjenje nejednakosti u dostupnosti usluge biomedicinski potpomognute oplodnje po kantonima.

Na osnovu danas utvrđenih izmjena i dopune ovog zakona, pravo na liječenje BMPO-om na teret sredstava proračuna Federacije BiH, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici. Ovo pravo se odnosi na tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno medicinskim indikacijama i smjernicama, te na pet pokušaja izvantjelesne oplodnje.

BMPO se financira iz sredstava proračuna FBiH, a putem transfera Vlade FBiH za financiranje ovog postupka koji se doznačava Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, o čemu odluku donosi Vlada za svaku fiskalnu godinu. Ova sredstva se knjigovodstveno i materijalno vode odvojeno od sredstava Federalnog fonda solidarnosti.

Opseg prava na BMPO iz sredstava proračuna FBiH, način formiranja cijene pojedinačnih postupaka, kriteriji i načini ugovaranja, kao i druga bitna pitanja, na prijedlog Komisije (koju formira federalni ministar kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva) i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, bliže se uređuju posebnim propisom koji donosi federalni ministar zdravstva u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

S ciljem osiguranja transparentnosti rada, te blagovremeno dostupnih informacija pacijentima, Komisija donosi uputstvo o postupanju pri provedbi svojih zadataka, uz prethodnu suglasnost federalnog ministra zdravstva, a koji se objavljuju na web stranici Ministarstva.

Zahtjevi koji se pokrenu prije početka primjene ovog zakona obavit će se i financirati na način kako je to bilo predviđeno po propisima koji su do tada bili na snazi. Postupci biomedicinski pomognute oplodnje koji su financirani iz sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s ovim zakonom do dana početka njegove primjene ubrajaju se u ukupan broj postupaka iz članka 29. ovog zakona.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u Službenim novinama FBiH, a njegova primjena počinje od 1. 1. 2023. godine, dok su za njegovu provedbu potrebna financijska sredstva od oko 10.000.000 KM za svaku fiskalnu godinu.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!