Federacija BiH još nije u cijelosti provela plan o stalnom nadzoru – monitoringu površinskih voda. Dosad je, kako piše u nedavno usvojenoj Strategiji upravljanja vodama Federacije BiH 2022. – 2032., “monitoring vodnih tijela površinskih voda obavljen na 50 – 65% utvrđenih vodnih tijela u FBiH”, piše Večernji list BiH.

Značajne poteškoće

U strategiji stoji i kako je u prvom planskom ciklusu postavljena mjera provođenja monitoringa ekološkog i kemijskog stanja na svim vodnim tijelima površinskih voda. Autori strategije koju je usvojila Vlada FBiH napominju kako u FBiH ne postoji ažurni registar zagađivača, što je značajna poteškoća za ocjenu stvarnog stanja površinskih vodnih tijela.

– Situacija s monitoringom podzemnih voda još je složenija jer u vodnom području rijeke Save ne postoji dovoljan broj postaja, a na postojećima se tek 2020. krenulo s uspostavljanjem monitoringa kvalitete. Na vodnom području Jadranskog mora nije uspostavljen količinski monitoring na svim kraškim vrelima koja se koriste za vodoopskrbu – navodi se.

Zabrinjavajući je podatak kako uopće nema do kraja izrađenih elaborata o vodozaštitnim zonama, odnosno područjima iz kojih stanovnici piju pitku vodu.

– Za značajan broj izvorišta, vrela pitke vode u FBiH, nisu izrađeni elaborati o vodozaštitnim zonama ili su izrađeni po ranijem, sada nevažećem pravilniku. Prema podacima iz plana upravljanja vodama (II. ciklus), na vodnom području rijeke Save nešto je više od 200 izvorišta, a za njih oko 17% nisu izrađeni elaborati. Također, većina elaborata nije izrađena prema trenutačno važećem pravilniku. Za više od 90% izvorišta nisu usvojene odluke, a za oko 14% izvorišta uopće ne postoje podaci. Prema podacima raspoloživim u Agenciji za vodno područje Jadran iz 2019., na vodnom području Jadranskog mora u FBiH nešto je više od 70 izvorišta, uključujući i seoska koja se koriste za javnu vodoopskrbu te oko 10 lokalnih izvorišta i vodovoda (Grad Konjic). Za njih oko 48% nisu izrađeni elaborati, a većina izrađenih nije prema važećem pravilniku. Za oko 28% izvorišta ne postoje podaci o elaboratima i odlukama – samo su neki od zabrinjavajućih podataka iz strategije.

Provođenje mjera

– Inspekcijski nadzori su neučinkoviti i ne daju učinke nužne u cilju zaštite vodnih resursa. O tome govori i izvješće Europske komisije za BiH iz 2021. – Inspektorati za vode na federalnoj, a posebice na županijskim razinama potkapacitirani su u smislu broja inspektora, stručnih kapaciteta te opreme – piše također u strategiji. 

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!