U utorak 27. rujna 2022. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 136. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Nakon usvajanja Dnevnog reda, Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Razlog za donošenje ovoga Zakona je stvaranje suglasja između propisa na županijskoj i federalnoj razini, a u cilju proširenja zaštite radničkih prava. Naime, Zakon o radu Federacije BiH doživio je određene izmjene i dopune jer je tijekom njegove primjene utvrđeno da određene pravne situacije zahtijevaju izmjene i dopune navedenog Zakona, što je opravdan razlog za donošenje Izmjena i dopuna Zakona o radu Županije Zapadnohercegovačke.

Isto tako, Izmjene i dopune federalnog Zakona o radu odredile su vremenski rok za donošenje propisa na razini Županije temeljem tog Zakona. U međuvremenu, na snagu je stupio federalni Zakon o mirovinsko invalidskom radu u kojem je, pored ostalih uvjeta za stjecanje prava na mirovinu, određeno da radnik kada navrši 65 godina života i 15 godina radnog staža osiguranja stječe uvjete za mirovinu, a dosadašnjom odredbom bilo je određeno 65 godina života i 20 godina staža osiguranja.


Vlada je utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti na radu, koji je također upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Ovim Zakonom utvrđuju se prava, obveze i odgovornosti poslodavca i radnika u svezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zdravlja na radu i sustav pravila čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radnog okoliša. Utvrđene su i obveze poslodavca, i to kao opće obveze, obveze u svezi organiziranja poslova sigurnosti i zdravlja na radu, prve pomoći, protupožarne zaštite i evakuacije radnika, obavještavanja radnika, savjetovanja i uključivanja radnika i njihovih predstavnika, osposobljavanja radnika i drugo. Utvrđena je također obveza poslodavca da osigura radnicima usluge specifične zdravstvene zaštite čije pružanje ugovara sa zdravstvenom ustanovom ili sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi, a propisane su i posebne obveze poslodavca vezane za sigurnost i zaštitu zdravlja kategorija radnika posebno osjetljivih na rizike kao što su trudnice, rodilje, dojilje, malodobni i radnici sa promijenjenom radnom sposobnošću.


Utvrđen je i Nacrt Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruga poslodavaca, te upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Navedeni Zakon predstavlja jedan od dijelova reformi radnog zakonodavstva s ciljem unaprjeđivanja prava na slobodno organiziranje i udruživanje u sindikate i udruženja poslodavaca, slobodu osnivanja i udruživanja u saveze i udruženja više razine, a u svezi sa pravom na kolektivno pregovaranje u svrhu unaprjeđivanja ekonomskih i socijalnih interesa.


Također, Vlada je utvrdila i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, kojim se osigurava pravni okvir za ostvarivanje osobnih i kolektivnih radnih sporova iz radnog odnosa temeljem dragovoljnosti, jednakosti i nepristranosti. Uz stručnu pomoć miritelja i arbitra cilj je skratiti postupke u radnim sporovima.


Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa javnih investicija Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2023. – 2025. godine, sukladno Uredbi o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija u Federaciji BiH i na temelju ocjena Komisije za analizu i ocjenu projekata za Program javnih investicija u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Program javnih investicija (PJI) je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim, nedostajućim i utrošenim sredstvima te sredstvima planiranim za financiranje projekata iz proračuna, kredita, donacija i/ili drugih izvora za godine na koje se dokument odnosi i na razdoblje nakon toga. U PJI za razdoblje 2023. – 2025. godine kandidirano je 15 projekata ukupne vrijednosti 48.445.442,30KM, od kojih se 7 nalazi u fazi implementacije. Kandidirani projekti prema sektorima ukupne vrijednosti 20.786.342,33 KM, od kojih su 3 projekta iz obrazovanja, 2 projekta vodosnabdijevanja i sanitacije i 3 projekta iz sektora transport i skladištenje.


Vlada je također donijela i Odluku o donošenju Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Županije Zapadnohercegovačke. Ova Odluka proizlazi iz zakonske obveze županijske Uprave civilne zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, prema kojemu županijska Uprava civilne zaštite predlaže Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Županije, a temeljem spomenutog Zakona, Županija donosi Plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća Županije i osigurava njegovu realizaciju.


Prihvaćeno je Izvješće o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke za 2021. godinu.

Izvor: Vlada ŽZH

error: Content is protected !!