Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2023. godinu koji iznosi 6.937.563.355 KM, što je za 211,7 miliona KM ili 3,1 posto više u odnosu na ovogodišnji.

Izmjene i dopune Budžeta FBiH za 2023. godinu bit će hitnom postupku upućene u parlamentarnu proceduru. Kako je navedeno u obrazloženju za hitni postupak, uzimajući u obzir revidirane projekcije makroekonomskih indikatora za 2023. godinu i revidirane projekcije indirektnih poreza, kao i mjere koje Evropska centralna banka poduzima u borbi sa inflacijom (podizanje referentnih kamatnih stopa), te zbog nemogućnosti izvršavanja pojedinih rashoda koji su planirani na osnovu usvojenih amandmana, koji su postali sastavni dio Budžeta FBiH za 2023. godinu i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu, pristupilo se hitnoj pripremi i izradi izmjena i dopuna.

Povećanje u iznosu od 211,7 miliona KM odnosi se na povećanje prihoda od poreza u iznosu od 205,1 milion KM, povećanje u iznosu od 5,6 miliona KM neporeznih prihoda, povećanje primitaka u iznosu od 10 miliona KM i smanjenje primljenih tekućih transfera od inostranih vlada u iznosu od 9 miliona KM.

U obrazloženju Ministarstva navedeno je da imajući u vidu da je Vlada Federacije BiH na 3. sjednici održanoj 19.5.2023. godine donijela Odluku o vanrednom usklađivanju penzija u procentu od 3,9 posto, počev sa isplatom od penzije za maj 2023. godine, procijenjeno je da će za navedeno usklađivanje biti potrebno osigurati dodatnih 19 miliona KM u tekućoj fiskalnoj godini.

Također, usvojene su Izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, gdje je došlo do povećanja osnovice koja se primjenjuje od 1.4.2023. godine. Za realizaciju ovoga zakona u Budžetu FBiH za 2023. godinu, pored planiranih 160 miliona KM procijenjena su nedostajuća finansijska sredstva u iznosu od oko 67 miliona KM, a koja obuhvataju postojeće korisnike i potencijalni broj novih korisnika u 2023. godini.

Izmjenama i dopunama subvencije javnim preduzećima planirane su u iznosu od 61,8 miliona KM i povećane su za 19,6 miliona KM u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Tako su osigurana dodatna sredstava za održavanje željezničke infrastukture u iznosu od 10 miliona KM, kao i 3,6 miliona KM za unaprijeđenje avio saobraćaja i ulaganje u aerodromsku infrastrukturu.

Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima iznose 185,6 miliona KM ili 5,4 miliona KM više u odnosu na Budžet FBiH za 2023. godinu. Značajno povećanje odnosi se na subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Regresiranje kamata – Garantni fond u iznos od 3 miliona KM te iznose 9,2 miliona KM. Takođe, poticaji za poljoprivredu su povećani u iznosu od 2,5 miliona KM i Izmjenama i dopunama Budžeta iznose 166,5 miliona KM.

Kapitalni transferi planirani su u Izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu u iznosu od 328,6 miliona KM i veći su za 3,5 miliona KM u odnosu na predviđeni iznos.

Predloženim izmjenama i dopunama Vlada je sredstva koja su bila planirana za kupovinu službenih vozila u iznosu od dva miliona KM, preusmjerila za liječenje djece oboljele od cistične fibroze, putem Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, uz obavezu da i Zavod osigura dio nedostajućih sredstava kako bi se osigurala nabavka neophodnog lijeka.

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

error: Content is protected !!