OBAVIJEST ZA STRANKE
„Tjedni sudske nagodbe“
Poštovani,
Ovim putem želimo Vas informirati o provođenju aktivnosti „Tjedni sudske nagodbe“ u našem Sudu.
Na inicijativu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH u svim prvostupanjskim i drugostupanjskim
sudovima u BiH organizira se aktivnost „Tjedana sudske nagodbe“.
Razdoblje implementacije aktivnosti je od 6. studenog do 17. studenog 2023. godine.


Cilj organiziranja „Tjedana sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta
mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti
pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju
sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s naglaskom na zadovoljstvo stranaka
na ishod spora i uslugu suda.
U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresirane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim
Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.
Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informirate
suca koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

 • samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske
  nagodbe;
 • samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte suca kako bi zajednički dogovorili termin za
  ročište za sklapanje sudske nagodbe;
 • zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u tijeku navedenog
  perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.
  Prednosti sudske nagodbe
  Sudska nagodba predstavlja:
  Kraći i efikasniji postupak
  Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostupanjskim sudom. Sporazum
  stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status ovršne isprave, bez
  drugostupanjskog žalbenog postupka u predmetu.
  Jeftiniji postupak
  Sudska nagodba je privilegirana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o
  sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te
  na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.
  Jednostavniji postupak
  U slučaju da se spor riješi zaključivanjem sudske nagodbe stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog
  vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta,
  dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostupanjskog postupka te dodatnih troškova koji
  nastaju pri tome.
  Sigurnost i povjerenje
  Sudska nagodba je ovršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u
  zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravomoćnoj i ovršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne
  postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (ovršni
  postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.
  Prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne suradnje ili privatnih odnosa između stranka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješavanja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.
error: Content is protected !!