Na svojoj današnjoj sjednici Gradsko vijeće Ljubuški je usvojilo Proračun grada Ljubuškog za 2024. godinu u iznosu od 19.530.000,00 KM.

Proračun je za 385.000,00 KM je manji od ovogodišnjeg, a usvojen je uz obrazloženje da će, ako prihodi budu veći od planiranih, tijekom godine biti izvršen rebalans proračuna.

Podsjećamo, Gradsko vijeće je ove godine, zbog povećanja prihoda u odnosu na planirane, dva puta usvajalo odluku o rebalansu proračuna.

Inače, današnja, 30. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški održana je u Gradskoj vijećnici Ljubuški, a na dnevnom redu sjednice bilo je 18 točaka:

1.Usvajanje zapisnika s XXX. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo)

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2024.- 2028. godine,

4. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu (materijali uz XXX. sj. Gradskog vijeća),

5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2024. godinu,

6. Prijedlog Godišnji Plan i Program redovnog održavanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta na

području Grada Ljubuškog za 2024. godinu,

7. Prijedlog Plana prihoda i Program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,

8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

9. Prijedlog Odluke o organizaciji taxi prijevoza za 2024. godine na području Grada Ljubuškog,

10. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva Javnog dobra u Općoj uporabi – puta na k.č. 295. K.O.

Lisice,

11. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 336/4 K.O. Vitina,

12. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada

Ljubuškog za 2023. godinu,

13. Prijedlog Rješenja o:

a. razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

b. konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

c. razrješenju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,

d. konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,

e. razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Ljubuški,

f. konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Ljubuški,

g. razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,

h. konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,

14. Prijedlog Odluke o preuzimanju imovine Osnovne glazbene škole Ljubuški,

15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015. – 2025.),

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuškog,

17. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće i naknade plaća izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih dužnosti i savjetnika, državnih službenika i namještenika grada Ljubuškog,

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji broj 02-05-900/09 od 7.7.2009. godine

Točka 3. – Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2024. – 2028. godine,

Plan kapitalnih investicija grada Ljubuškog 2024. – 2028. godine predstavlja plan kapitalnih investicija za četverogodišnji plan razvoja grada

Plan je progresivnog karaktera, što znači da će nakon realizacije projekata predviđenih za prvu godinu biti dopunjavan projektima za novu, četvrtu godinu koja zaokružuje Plan

Plan se uvijek usvaja prije usvajanja proračuna za narednu godinu

Plan obuhvaća gradske investicije koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture grada,

Plan je razrađen na temelju jedinstvenog obrasca tzv. „Prijedloga za investiranje“, čiju formu određuje gradonačelnik

Lista investicijskih projekata po skupinama iz Plana kapitalnih investicija grada Ljubuški 2024. – 2028. godine, predstavlja 112 projekata razvrstanih u četiri skupine

Ukupni procijenjeni troškovi za sve investicije iz petogodišnjeg Plana kapitalnih investicija iznose 19.655.000,00 KM

Svaka skupina sadrži broj bodova i procjenu troškova za svaki projekt pojedinačno i ukupno.

Pregled procijenjenih troškova po skupinama je sljedeći:

– Cestovna infrastruktura  6.195.000,00 KM

– Vodovod i kanalizacija   3.310.000,00 KM

– Obrazovanje, kultura i sport 4.260.000,00 KM

– Projekti iz drugih područja  5.890.000,00 KM

Izdvojit ćemo pet planiranih investicija za koja su predviđena najveća izdvajanja:

Nastavak izgradnje zapadne obilaznice 1.800.000,00 KM, rekonstrukcija dijelova ulica užeg urbanog dijela 750.000,00 KM, Kanalizacija u Ljubuškom – Zapadni krak 1.000.000,00 KM, Sportska dvorana – Gimnazija 1.300.000,00 KM, dovršetak revitalizacije Tvrđave hercega Stjepana i opremanje posjetiteljskog centra Gračine 1.500.000,00 KM

Točka 4. – Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu

Na svojoj današnjoj sjednici Gradsko vijeće Ljubuški usvojilo je Proračun grada Ljubuškog za 2024. godinu u iznosu od 19.530.000,00 KM.

Proračun je za 385.000,00 KM je manji od ovogodišnjeg, a usvojen je uz obrazloženje da će, ako prihodi budu veći od planiranih, tijekom godine biti izvršen rebalans proračuna.

Podsjećamo, Gradsko vijeće je ove godine, zbog povećanja prihoda u odnosu na planirane, dva puta usvajalo odluku o rebalansu proračuna.

Proračun je obrazložio gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić koji je naglasio da je Proračun izrađen s oprezom, da se posebno gledalo da ima socijalnu komponentu, ali i da bude razvojni.

Točka 5. – Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2024. godinu

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2024. godinu satoji se od 41. članka

Ovom Odlukom propisan je način izvršenja Proračuna grada Ljubuškog za 2024. godinu, upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, te su predviđene procedure koje korisnici Proračuna moraju donijeti u cilju izvršenja Proračuna, kao i druga pitanja vezana za izvršenje Proračuna

Točka 6. – Prijedlog Godišnji Plan i Program redovnog održavanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Ljubuškog za 2024. godinu

Na području grada Ljubuškog nalazi se sveukupno preko 1.200,00 km (tisuću i dvije stotine kilometara) javnih (lokalne ceste, javne staze, glavne, sabirne i lokalne gradske ulice) i nerazvrstanih cesta, na temelju Registra javnih i nerazvrstanih cesta i ulica, izgrađenih sa različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski) i kolnicima od kamenih materijala (tucaniki), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenja), a jedan dio cestovne mreže su ceste bez izgrađenog kolnika

Od ukupne dužine svih javnih (lokalne ceste, javne staze, glavne, sabirne i lokalne gradske ulice) i nerazvrstanih cesta, preko 600 km (šest stotina kilometara) cesta je sa suvremenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton) dok je oko 600 km bez asfaltne kolničke konstrukcije, s kamenim materijalom – makadam (tucanik, šljunak) u koje spadaju i putovi bez izgrađenog kolnika

Sredstva za ostvarivanje Plana financiranja po stavkama poslova održavanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta u 2024. godini osigurat će se iz sljedećih izvora financiranja:

– komunalna naknada – 170.000,00 KM

– Proračun grada Ljubuškog – 1.450.000,00 KM

Temeljem Plana prihoda i programa radova, utvrđeno je godišnje održavanje i zaštita javnih i nerazvrstanih cesta u predviđenom iznosu od 1.620.000,00 KM  

Točka 7. – Prijedlog Plana prihoda i Program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti

Sredstva za ostvarivanje Plana i programa u 2024. godini planirana su u iznosu od 2.300.000,00 Km i osigurat će se iz sljedećih izvora:

– komunalna naknada 850.000,00 KM

– Proračun grada Ljubuškog 1.450.000,00 KM

Prema rasporedu planiranih sredstava za obavljanje ove djelatnosti najviše sredstava je planirano za održavanje nerazvrstanih sredstava – 1.450.000,00 KM

Točka 8. – Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade

Odlukom o raspodjeli sredstava komunalne naknade utvrđuju se mjerila i način raspodjele novčanih sredstava komunalne naknade za 2024. godinu

U tijeku 2024. godine s naslova komunalne naknade grad Ljubuški planira ostvariti prihod u iznosu 850.000,00 KM

Točka 9. – Prijedlog Odluke o organizaciji taxi prijevoza za 2024. godine na području Grada Ljubuškog

Ovom Odlukom utvrđuje se broj i razmještaj taksi stajališta, uređenje i održavanje taksi stajališta, način korištenja, red i rad na taksi stajalištima, raspored taksi vozila na taksi stajalištima i kriteriji za red prvenstva u raspoređivanju taksi vozila na taksi stajalištima, obveza plaćanja i visina naknade za uporabu taksi stajališta na javnim površinama za 2024. godinu, visina naknade za dopunske taksi oznake na području grada Ljubuškog

Ukupan broj taksi stajališta na području grada Ljubuškog je pet na koja je raspoređeno deset stajališnih mjesta

Na taksi stajalištu nije dozvoljeno parkiranje niti zaustavljanje drugih vozila

Taksi stajalište na području grada Ljubuškog mogu koristiti samo taksi prijevoznici s područja grada Ljubuškog

Prikaz i razmještaj taksi vozila na taksi stajalištima za 2024. godinu na području grada Ljubuškog:

– Ulica hercega Stjepana Kosače  – kod Pošte – 2 taksi mjesta

– Ulica kardinala Alojzija Stepinca – kod Gimnazije – 2 taksi mjesta

– Ulica dr. Ante Vukšića – kod Doma zdravlja – 2 taksi mjesta

– Vitina – kod Parka – 2 taksi mjesta

– Studenci – kod Kravice – 2 taksi mjesta

Točka 12. – Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2023. godinu

Ovom Odlukom o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu propisuje se subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog, uvjeti, javni poziv, povjerenstvo za provedbu postupka ostvarivanja prava na subvencioniranje i druga pitanja u svezi subvencioniranja prve stambene nekretnine

Pod subvencioniranjem se podrazumijeva odobravanje nepovratnih novčanih sredstava.

Sredstva za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade planirana su u Proračunu grada Ljubuškog za 2022. godinu u iznosu 200.000,00 KM

Iznos subvencije odredit će se ovisno o broju podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju uvjete iz ove Odluke, s tim da isti ne može prijeći 4.000,00 KM

Pod stambenom nekretninom u smislu ove Odluke podrazumijeva se kupnja stana/kuće ili gradnja kuće

Ostale točke bile su više proceduralnog karaktera.

Današnja sjednica bila je ujedno posljednja sjednica Gradskog vijeća Ljubuški u ovoj kalendarskoj godini.

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!