Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju suglasnosti Federalnom ministarstvu financija za pretvaranje potraživanja u dionički kapital Union banke d.d. Sarajevo, a u iznosu od 30.000.000 KM. Riječ je o potraživanjima Vlade Federacije BiH po osnovu ugovora o kreditu po subordiniranim uvjetima zaključenim 31.5.2022. godine i 28.3.2023. godine između Vlade Federacije, zastupane po Federalnom ministarstvu financija, i Union banke d.d. Sarajevo.

U Odluci je navedeno da na dan 30.9.2023. godine, Vlada ima kapital u Banci u iznosu od 96.179.000 KM, što čini 97,05 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke. Pretvaranjem navedenih potraživanja ovaj kapital će se povećati na iznos od 126.179.000 KM ili 97,74 posto ukupnog dioničkog kapitala Banke.

U razlozima za donošenje Odluke navodi se da je Vlada na sjednicama 19. svibnja 2022. godine, te 23. ožujka 2023. godine donijela odluke o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima u iznosima od po 15.000.000 KM, a na osnovu čega su Federalno ministarstvo financija i ova banka zaključili ugovore. Radi se o kreditima za potrebe financiranja nove kreditne linije namijenjene rješavanju stambenih pitanja mladih s rokom dospijeća do 25 godina.

Kako je obrazloženo, ciljevi i očekivani efekti realizacije kredita bili su podrška u realizaciji Poslovne strategije Banke, kao i realizacija Zaključka Vlade Federacije BiH kojim je Vlada prihvatila inicijativu za podršku razvoja poslovanja Union banke d.d. Sarajevo, te donijela Odluku o usvajanju Poslovne strategije Union banke d.d. Sarajevo za period 2013-2017., 2018-2020. i 2021-2023. godina.

Između ostalog, u obrazloženju se ističe i da je u toku 2023. godine Banka učvrstila svoju poziciju i potvrdila status jedne od najbrže rastućih banaka na tržištu BiH, kao i da se u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast njenog poslovanja u svim bitnim segmentima. Također, napominje se da Banka kontinuirano uspijeva poboljšati svoje poslovanje i ostvarivati pozitivan poslovni rezultat, a da je ostvarena dobit isključivo u funkciji rasta i razvoja Banke, s fokusom na odgovornom upravljanju troškovima. Naglašeno je da ovo ne bi bilo moguće bez podrške većinskog vlasnika kroz aktivno učešće u poslovnim projektima Banke, a od kojih se posebno ističe uspostava i realizacija trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te odobrenih kreditnih linija u formi subordiniranog duga. Banka je ujedno glavna depozitna i jedna od četiri transakcijske banke Federalnog ministarstva financija, a također je usklađena sa svim odredbama Odluke o izračunavanju kapitala u pogledu visine i uvjetima za priznavanje stavki kapitala.

Obrazloženo je da je potreba za većom visinom dioničkog kapitala iskazana radi održavanja poslovanja u okviru zakonski definiranih limita, kao i omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja poslovanja Banke. Zbog toga je dostavljen prijedlog da poveća učešće u dioničkom kapitalu putem dokapitalizacije, te da se ona provede kroz konverziju subordiniranog duga u kapital Banke.

Federalno ministarstvo financija ovlašteno je za poduzimanje svih radnji potrebnih za realizaciju Odluke Vlade, a koja stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Ljportal

error: Content is protected !!