Obavijest za vinogradare

Na pojedinim lokalitetima vinova loza se već nalazi u fenofazi završetka cvatnje. Zbog nestabilnih vremenskih prilika koje će pogodovati pojavi i razvoju plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) poželjno je vinograde zaštititi jednim od pripravaka: Mikal Flash, Mikal Premium F, Forum Star, Fantic F, Mildicut 25 SC ili nekim drugim pripravkom registriranim za ovu namjenu. U svrhu zaštite vinove loze od pepelnice (Erysiphe necator) može se koristiti jedan od pripravaka: Vivando SC, Nativo 75 WG, Domark 40 ME, Folicur EW 250, Luna Experience, Topas 100 EC ili neki drugi.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

FAZ Mostar

error: Content is protected !!