Javni poziv za podršku obavljanju studentske prakse u inozemstvu studenata javnih sveučilišta u Federaciji BiH koji će se su/financirati iz sredstava fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije BiH u 2021. godini.

Sredstva za su/financiranje projekta za obavljanje studentske prakse dodjeljivat će se iz sredstava utvrđenih u Financijskom planu Fondacije odobrenom od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

1.Odabir projekata vršit će se za sljedeću namjenu:

Podrška projektima za obavljanje studentske prakse u inostranstvu studentima javnih visokoškolskih ustanova u Federaciji BiH koji će se su/finansirati iz sredstava Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBIH u 2021. god.
 

2. Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

Pojedinci, državljani Bosne i Hercegovine, koji studiraju na javnim visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH.
 

3. Kriteriji za raspodjelu sredstava

Rb.

Kriteriji za vrednovanje projekata za obavljanje studentske prakse

Broj bodova

1.       

Kvalitet ponuđenog projekta za obavljanje studentske prakse s aspekta jasno definiranih ciljeva i metoda provođenja projektnih aktivnosti;                                             

0-10

2.       

Detaljno obrazloženje potrebe za realizacijom projekta za obavljanja studentske prakse                                    

0-10

3.       

Korist za društvo, značaj za Federaciju BiH, te Bosnu i Hercegovinu

0-10

4.       

Povezanost predloženog projekta za obavljanje studentske prakse sa postignutim rezultatima studiranja (prosjek ocjena)

0-10

5.       

Preporuka visokoškolske ustanove ili studentske organizacije                                                                                                                              

0-5

6.       

Prednost pri odabiru za kandidate koji nisu bili na studentskoj praksi prethodne akademske godine

0-10

Ukupan broj bodova

55

Projekti za obavljanje studentske prakse u inostranstvu, koji budu predloženi od strane Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH podržat će se u skladu sa finansijskim mogućnostima, odnosno u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM po korisniku.

4. Dostavljanje dokumentacije

Prijava za dodjelu sredstava treba da sadrži sljedeće podatke:

Popunjen i potpisan zahtjev – Obrazac F.1;
Popunjena, potpisana i ovjerena Izjava – Obrazac F.2;
Kopija lične karte;
CIPS uvjerenje o prebivalištu;
Potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu;
Potvrda o redovnom studiranju;
Pozivno pismo ili suglasnost institucije u kojoj će se obavljati studentska praksa;
Detaljno razrađen projekt sa financijskim planom (s podacima o vlastitom učešću/učešće drugih subjekata u troškovima);
Potvrda o prosjeku ocjena
 

Svaki podnosilac prijave, može aplicirati samo sa jednim projektom za obavljanja studentske prakse.

Prijavu sa kompletnom dokumentacijom obavezno dostaviti poštom na adresu:

Fondacija za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine

Ulica dr. Ante Starčevića bb

88000 MOSTAR

Sa naznakom

˝Prijava na Javni poziv˝

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objave u dnevnim novinama i web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba) i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (www.fmon.gov.ba).

Prijave koje nisu podnesene na odgovarajućem prijavnom obrascu i uz koje nije dostavljena sva obvezna dokumentacija, složena i uvezana, neće biti razmatrane.

Prijave i dokazi o ispunjavanju uvjeta neće se vraćati kandidatima.

Odluka o izboru bit će oglašena na web stranici web stranici Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika FBiH (www.mobilnost.ba).

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!