Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, u utorak 04.05.2021. godine, održalo je trideset i drugu redovitu sjednicu.

Članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Izvadak iz zapisnika s prethodne sjednice, Izvješće o potrošnji lijekova s Liste lijekova, privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji ortopedskih pomagala, upućivanju osiguranika na liječenju izvan Županije, te Izvješće o Izvršenju financijskog plana Zavoda. Sva usvojena izvješća odnose se na razdoblje 01.01.do 31.03.2021. godine. 
Također, Upravno vijeće je razmatralo i usvojilo jedan pravilnik, jednu inicijativu, jednu informaciju i četiri odluke među kojima je Odluka o usvajanju DOP – a za razdoblje 2022. – 2024. godina i Odluka o usvajanu izmijenjenog  Strateškog plana Zavoda za razdoblje 2021. – 2024. godina. 

Kada je riječ o potrošnji lijekova s liste lijekova, za prva tri mjeseca 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zabilježeno je smanjenje broja propisanih recepata od 2,4% ili 7.230 recepata, uz smanjenje broja propisanih pakiranja za 2,5% ili 9.411 pakiranja. Ukupan trošak lijekova u navedenom razdoblju smanjen je za 4,5% odnosno 155.873 KM. Najveći utjecaj za ovakve rezultate imala je promjena načina rada zdravstvenih ustanova uzrokovanih epidemiološkom situacijom.  

U razdoblju od 01.01. do 31.03.2021. godine evidentiran je ukupan porast broja refundiranih doznaka za 143 %, odnosno 965 doznaka više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao i porast refundiranih financijskih sredstava od 92,5% odnosno 290.522 KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Porast broja doznaka proizišao je iz pojave sasvim novog uzroka bolovanja „Z20 izloženost ili kontakt sa zaraznim bolestima“ kao posljedica  pojave korona virusa. Od ukupnog povećanja broja doznaka 781 doznaka odnosi se na ovaj uzrok bolovanja. Sredstva utrošena temeljem izolacije u promatranom razdoblju iznose 140.824 KM. 

Rezultati analize podataka vezanih za potrošnju ortopedskih i drugih pomagala u protekla tri mjeseca pokazuju kako je primjetan pad ukupnog broja realiziranih odobrenja za 2,7%, pad broja korisnika za 3 % i pad utrošenih financijskih sredstava za 6,6% u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Uzrok ovakvog izvršenja financijskog plana, tj. pada potrošnje u promatranom razdoblju je stanje pandemije korona virusom što otežava dostupnost zdravstvenih usluga osiguranim osobama Zavoda, a samim tim i realizaciju ortopedskih i drugih pomagala u zdravstvenim ustanovama. Također, smanjen je ili potpuno obustavljen operativni program u bolnicama što je dodatno utjecalo na smanjenje potrošnje ortopedskih i drugih pomagala. 

Po pitanju upućivanja osiguranih osoba na liječenje izvan županije u razdoblju 01.01. do 31.03.2021. godine u odnosu na isto razdoblje 2020. godine zabilježen je porast ukupnih troškova za 7% ili 14.131 KM i porast broja uputnica za 9,5%, odnosno 17 uputnica više. S obzirom na stanje pandemije u mjesecu ožujku 2020. godine kada je na liječenje izvan županije /kantona poslano samo šest pacijenata jasno je da je riječ o statističkom povećanju. Suštinskih promjena u načinu i broju upućivanja nije bilo. Analizirani podatci i dalje pokazuju kako se određenom broju osiguranika, operativno liječenje i dijagnostika, ne mogu realizirati u ugovornim bolničkim ustanovama unutar županije u čemu i dalje prednjače maligne bolesti i oboljenja kod djece.  

Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za razdoblje 01.01.do 31.03.2021. godine pokazuje kako su, u prvom tromjesečju 2021. godine, ostvareni prihodi od 36.593.655 KM što je 24,62% od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu što je 0,38% niže od planskog prosjeka. Manjak prihoda u odnosu na planirana sredstva za prvi kvartal iznosi 558.595 KM s tim da izvršenje prvog kvartala uključuje cijeli iznos prihoda od redovite distribucije premije osiguranja u iznosu od 2.662.669 KM pa je realna slika izvršenja ukupnih prihoda 23,28%, odnosno 2.555.597 KM niže od plana prvog kvartala. 

Ukupni rashodi i kapitalni izdaci u razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine ostvareni su u iznosu od 37.800.352 KM ili 25,44% sredstava planiranih Financijskim planom za 2021. godinu što je 0,4% više od planskog prosjeka. Razlozi zbog kojih je izvršenje u prvom kvartalu više od planskog prosjeka su transferiranje sredstava u iznosu od 3.000.000 KM ugovornim domovima zdravlja za financiranje pružanja usluga Covid – 19 oboljelim osiguranicima, plaćanja prvog anuiteta kredita, te povrat participacije zdravstvenim ustanovama.

Usporede li se ukupni prihodi i ukupni rashodi financijski rezultat poslovanja Zavoda u prvog kvartalu je negativan u iznosu od 1.206.697 KM, međutim, ako se izvršenje prihodovne i rashodovne strane promatra kroz određene pozicije s aspekta cijele godine onda je realno izvršenje plana prvog kvartala negativno u iznosu od 953.669 KM.  

Također, direktor Zavoda, Rade Bošnjak, članove Vijeća upoznao je s dopisom koji je Zavod uputio svim ugovornim zdravstvenim ustanovama u svezi problema ne pružanja ugovornih zdravstvenih usluga osiguranicima Zavoda poradi štrajka zdravstvenih djelatnika. 

„Svjesni smo izvanredne situacije uzrokovane korona virusom, postupanja po naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva i štrajka zdravstvenih djelatnika. Međutim, Zavod je dužan osigurati provođenje ugovorenih usluga zdravstvene zaštite za naše osiguranike, a svjedoci smo kako su za vrijeme trajanja štrajka osiguranicima uskraćene mnogobrojne usluge dijagnostike, usluge specijalističko konzultativne zdravstvene zaštite kao i izvršenje operativnih zahvata radi čega se vode duga bolovanja koja dodatno ugrožavaju zdravstveno stanje osiguranika, ali i povećaju troškove Zavoda. Ovim dopisom podsjetili smo zdravstvene ustanove kako Zavod sve ugovorene obveze prema istima izvršava u punom kapacitetu i pravovremeno. Također, skrenuli smo im pozornost kako je obveza Zavoda pratiti realizaciju, odnosno ispunjenje ugovorenih zdravstvenih usluga i postupati u skladu s ugovornim odnosom u slučaju ne ispunjenja istih“ kazao je direktor Bošnjak. Članovi Vijeća su prihvatili i podržali ove aktivnosti Zavoda. 

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!