„U prvoj polovici 2020. godine sveukupni prihodi lokalne razine vlasti u FBiH su manji za 26.633.375 KM ili čak 5,91% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine”, “Efekt škara je „srezao“ ukupni suficit lokalne razine vlasti za alarmantnih 42,7%, a ukupni financijski rezultat za 46% u prvoj polovici 2020. godine”, pokazala je Analiza utjecaja pandemije koronavirusa na financijsku poziciju jedinica lokalne samouprave u FBiH.

Analiza je prezentirana danas u Sarajevu u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine predstavnicima viših razina vlasti i međunarodnim organizacijama.

“Pandemija koronavirusa i uvedene mjere su utjecale na našu svakodnevnicu i način funkcioniranja i poslovanja, a svakako je sve ovo utjecalo i na općine i gradove u FBiH. Sve općine i gradovi su, na svoj način, aktivno sudjelovale u tom procesu, a Savez je kao legitiman predstavnik JLS u punom kapacitetu zastupao stavove općina i gradova za vrijeme stanja nesreće pred višim razinama vlasti. Financije općina i gradova su nezaobilazan faktor uspješnog procesa u općinama i gradovima i kao takav prepoznat je kao jedan od prioriteta djelovanja Saveza. Ova Analiza identificira trenutno stanje ali i potrebne naredne korake Saveza i nastavak suradnje s višim razinama vlasti kako bi se na što bezbolniji način prevazišle ekonomske i druge posljedice prouzročene pandemijom koronavirusa,” rekla je ovom prilikom Vesna Travljanin, direktorica Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

„Analiza dodatno pokazuje potrebu za neophodnim osiguravanjem više financijskih sredstava proračunima jedinica lokalne samouprave u FBiH, posebno zbog važnosti uloge općina i gradova u suočavanju s izazovima pandemije, i poslužiti će kao dodatni argument za potrebu jačanja financijske pozicije lokalne razine vlasti u FBiH putem povećanja udjela općina i gradova u sustavu raspodjele javnih prihoda u FBiH“, rekao je Gregor Jurišić, viši stručni suradnik za financijska pitanja Saveza.

Izrada Analize podržana je putem projekta Jačanje kapaciteta savezȃ općina i gradova u BiH, koji financiraju vlade Kraljevine Švedske i Švicarske.

Izvor:vecernji.ba

error: Content is protected !!