Vlada FBiH danas je donijela dvije uredbe iz oblasti zaštite okoliša. U prvom slučaju je riječ o Uredbi kojom se utvrđuju pogoni i postrojenja koja moraju imati okolinsku dozvolu koju izdaju Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ili kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš.

Pogoni i postrojenja za koje okolinsku dozvolu izdaju Federalno, odnosno kantonalna ministarstva, utvrđena su u dva priloga koja čine sastavni dio ove uredbe.

Odredbe ove uredbe ne primjenjuju se na istraživačke i razvojne aktivnosti ili testiranje novih proizvoda i procesa za koje se, u smislu Zakona o zaštiti okoliša, ne izdaje okolinska dozvola. Za pogone i postrojenja za koje nije potrebna okolinska dozvola, nadležni organ će pri izdavanju drugih potrebnih dozvola (vodni akti, urbanistička suglasnost, građevinska dozvola i dr.) utvrditi jesu li ispunjeni zahtjevi zaštite okoliša, koji predstavljaju opće obveze operatera i koje treba ispuniti tijekom izgradnje, rada, održavanja i prestanka rada pogona i postrojenja.

Ukoliko se jedan zahtjev za izdavanje okolinske dozvole dostavlja za više pogona i postrojenja na istoj lokaciji kada njima upravlja isti operater, ili ukoliko zahtjev podnosi više operatera za pogone i postrojenja koja čine tehnološku cjelinu, za postupanje po takvim zahtjevima nadležno je Federalno ministarstvo.

Donesena je i Uredba o projektima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Sastavni dio ove uredbe su prilozi s projektima za koje se obvezno provodi procjena utjecaj na okoliš, te s projektima za koje Federalno ministarstvo odlučuje o potrebi provođenja procjene utjecaja na okoliš.

Prilikom određivanja hoće li se za projekte provoditi procjena utjecaja na okoliš, Federalno ministarstvo odlučuje na osnovu informacija iz zahtjeva dostavljenog na Uredbom propisanom obrascu, te kriterija koji, također, čine sastavni dio ovog propisa, priopćeno je iz Ureda Vlada FBiH za odnose s javnošću.

Izvor: Bljesak.info

error: Content is protected !!