Danas je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 146. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Uredbu o naknadama za odvojeni život od obitelji i smještaj u mjestu rada, obvezno dežurstvo i pripravnost za rad sudaca, tužitelja i sudskih stručnih suradnika u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovom Uredbom uređuju se uvjeti, visina i način ostvarivanja spomenutih naknada u Općinskom sudu u Širokom Brijegu, Općinskom sudu u Ljubuškom, Županijskom sudu Široki Brijeg i Županijskom tužiteljstvu Županije Zapadnohercegovačke, kojima se sredstva za plaće i druge troškove osiguravaju u Proračunu Županije Zapadnohercegovačke. Naime, izmjenama Zakona o plaćama i drugim naknadama sudaca i tužitelja u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da će županijske vlade za općinske i županijske sudove i Županijsko tužiteljstvo utvrditi visinu naknade za odvojeni život od obitelji i smještaj u mjestu rada, kao i visinu, uvjete i način ostvarivanja naknade za obvezno dežurstvo i pripravnost za rad propisima županijskih vlada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.
Iz istog razloga, Vlada je donijela i Odluku o utvrđivanju naknade za pasivno mjesečno dežurstvo državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima i Županijskom tužiteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kojom se uređuju uvjeti, visina i način ostvarivanja naknade za pasivno dežurstvo državnih službenika i namještenika u pravosudnim tijelima i Županijskom tužiteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Pasivno dežurstvo je poseban oblik rada kada državni službenik i namještenik ne mora biti prisutan na radnom mjestu, ali mora biti dostupan radi hitnih obavljanja poslova za poslodavca iz svoje djelatnosti ako se ukaže takva potreba.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije Javnom poduzeću „Elektroprivreda HZ HB“ d. d. Mostar za izgradnju i korištenje vjetroelektrane „Poklečani“ na lokaciji Rakitno, općina Posušje. Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina, računajući od dana potpisivanja Ugovora o koncesiji;
Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj2994/1 k. o. Kočerin i dijelu k. č. broj 1341 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg.

Također, Vlada je prihvatila Program rada Ministarstva financija Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu; Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu; Program rada Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu; Program rada Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu; Program rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu i Program rada Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu.

Usvojeno je i Izvješće o korištenju financijskih sredstava ostvarenih na temelju naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2022. godinu, koje je sačinila Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke.

error: Content is protected !!