U četvrtak 25. svibnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 8. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke 2024. – 2026. godine

Vlada je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje 2024. – 2026. godine, koje je izradilo Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke. Smjernice imaju za cilj projekciju prihoda i rashoda za pripremu Dokumenta okvirnog proračuna, što je temelj za izradu Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu. Smjernice ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke 2024. – 2026. sadrže sljedeće: strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike Županije, osnovne makroekonomske pokazatelje Županije, pokazatelje ekonomske i fiskalne politike Županije, procjenu prihoda Proračuna, predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom.
Definirana su tri osnovna strateška cilja ekonomske i fiskalne politike Županije Zapadnohercegovačke, i to: Ekonomski razvijena Županija, Društveno odgovorna Županija i Učinkovito organizirana Županija.

Izdvojena sredstva za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju, sredstva za šport i sredstva za kulturu

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o kriterijima i odobravanju isplate sredstava s pozicije „Tekući prijenosi za odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u razvoju“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Sredstva iz ove Odluke u iznosu od 272.000,00 KM raspodjeljuju se za:
Sufinanciranje rada asistenata kod odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju u predškolskim ustanovama u iznosu od 96.000,00 KM, koji se dijeli na sljedeći način: Dječjem vrtiću „Grude“, Grude iznos od 16.000,00 KM, Dječjem vrtiću „Bajka“ Posušje iznos od 16.000,00 KM, Dječjem vrtiću „Ljubuški“, Ljubuški iznos od 32.000,00 KM i Dječjem vrtiću „Trnoružica“ Široki Brijeg iznos od 32.000,00 KM i za Sufinanciranje odgoja i obrazovanja djece s poteškoćama u razvoju koja borave u Domu za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju „Marija naša nada“ Široki Brijeg i u predškolskim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj prema rješenjima Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke u iznosu od 176.000,00 KM.

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu. Visina sredstava utvrđenih ovim Programom iznosi 1.000.000,00 KM, a raspoređuju se na sljedeći način: Sredstva namijenjena za programe iz športa na temelju pristiglih zamolbi uz kriterije – 78% odnosno 780.000,00 KM; Školski šport – 10% odnosno 100.000,00 KM; Interventna sredstva – 10% odnosno 100.000,00 KM; Šport za osobe sa invaliditetom – 2% odnosno 20.000,00 KM.
Sredstva namijenjena sufinanciranju športa raspodijelit će se prema utvrđenim kriterijima, sukladno odredbama ove Odluke.

Odluku o Programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu, a visina sredstava utvrđenih ovim Programom iznosi 300.000,00 KM. Proračunska sredstva namijenjena programima kulture dijele se na sljedeći način: Sredstva koja se dodjeljuju za programe kulture – 80% ili 240.000,00 KM i Interventna sredstva – 20% ili 60.000,00 KM, a bit će raspoređena prema utvrđenim kriterijima.

Odluku o odobravanju zamjene nekretnina označenih kao k. č. 745/1 i k. č. 745/2 k. o. Grude – Grad u vlasništvu Županije Zapadnohercegovačke. Ovom Odlukom odobrena je zamjena nekretnina u vlasništvu i posjedu Županije Zapadnohercegovačke označenih kao k. č. 745/1 i k. č. 745/2 k. o. Grude – Grad za nekretninu u vlasništvu Općine Grude označenu kao k. č. 2299/2EJ2 k. o. Grude – Grad. Naime, Županija Zapadnohercegovačka u svom vlasništvu i posjedu ima nekretninu koja predstavlja objekt koji, zbog stanja u kojem se nalazi, već duže vrijeme nije u funkciji. Donošenjem ove Odluke, odnosno zamjenom nekretnina, navedeni prostor postaje vlasništvo Općine Grude, a Županija Zapadnohercegovačka je došla u vlasništvo i posjed poslovnog prostora koji će poslužiti za obavljanje poslova iz nadležnosti neke od županijskih institucija

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o otpisu stalnih sredstava.

Usvojena izvješća o radu

Vlada je usvojila Izvješće o radu Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti za 2022. godinu, Izvješće o radu Policijskog odbora za 2022. godinu, Godišnje izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja i Izvješće o radu Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima Županije Zapadnohercegovačke za 2022. godinu.

Izvor: Vlada Županije Zapadnohercegovačke

error: Content is protected !!