U utorak 27. lipnja 2023. godine, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Predraga Čovića, u Širokom Brijegu je održana 11. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Usvojen Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2024. – 2026. godine

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2024. – 2026. godine po proračunskim korisnicima, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o proračunima Federacije BiH i Zakonom o Proračunima u Županiji Zapadnohercegovačkoj i predstavlja preliminarni nacrt proračuna za 2024. godinu, kao i preliminarne projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu.

Proračunski proces i donošenje proračuna za iduću kalendarsku godinu zasniva se na srednjoročnom, trogodišnjem planiranju i srednjoročnom okviru rashoda (SOR), a kalendar aktivnosti je propisan samim Zakonom o proračunima. DOP za razdoblje 2024.–2026. godine izvještava o prošlim, sadašnjim i budućim elementima proračuna, prikazuje rashode za 2022. godinu, plan za 2023. godinu, nacrt za 2024. godinu te projekcije za 2025. i 2026. godinu.

Glavni cilj Dokumenta okvirnog proračuna je upoznavanje Vlade Županije Zapadnohercegovačke s programima i zahtjevima koje predlažu proračunski korisnici zaduženi po zakonu za svoje područje djelovanja i rada za koja su zakonito utemeljena po utvrđenoj metodologiji i načinu prezentiranja i po ekonomskoj klasifikaciji i ostalim propisanim klasifikacijama.

U 2023. godini Ministarstvo financija Županije Zapadnohercegovačke priprema Dokument okvirnog proračuna kao dio proračunskog planiranja pristupom Srednjoročnog okvira planiranja i pripreme proračuna za 2024. godinu kao strategija viših tijela planiranja. Strategija je način kako se trebaju koristiti pojedini resursi u javnim financijama, novci poreznih obveznika, da bi se iskoristile okolnosti za stvaranje željenih ciljeva. Dokument okvirnog proračuna treba pomagati Vladi Županije Zapadnohercegovačke u razvijanju bolje strateške osnove za dodjelu prihoda proračuna (alokaciju) koja se temelji na prioritetnim politikama i ciljevima.

Povećana osnovica za izračun bruto plaće uposlenima u osnovnim školama

Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Županiji Zapadnohercegovačkoj, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Županije Zapadnohercegovačke.

Razlozi za donošenje ove Odluke temelje se na članku 29. stavak (3) Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“ , broj: 8/23) u kome je navedeno da se Vlada obvezuje kako će prilikom Izmjena i dopuna Proračuna ili najkasnije do 1. lipnja 2023. godine, u skladu s mogućnostima Proračuna, sa Sindikatom sporazumno utvrditi dodatno povećanje plaća uposlenih u osnovnim školama.

Naime, ovom Odlukom je osnovica za izračun bruto plaća, koja je do sada iznosila 622,23 KM, povećana na 640,15 KM. Odluka će se primjenjivati od 1. svibnja 2023. godine.

Vlada je utvrdila tekst Prijedloga Odluke o kupovini nekretnine označene kao k.č. 3636/8 k.o. Ljubuški u iznosu od 168.000,00 KM, koji je poslan Skupštini u daljnju proceduru.

Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za realizaciju svojih ciljeva u tekućoj godini ima namjeru započeti proces formiranja „Istraživačko, stručno savjetodavnog centra“ na području grada Ljubuškog. Prvi korak u navedenom planu je kupovina zemljišta označenog kao k.č. 3636/8 K.O. Ljubuški, površine 6.000,00 m2.

Odluku o utvrđivanju visine i načina isplate naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za 20203. godinu.

Korisnici Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu za svoje uposlenike koji su ostvarili pravo na naknadu za korištenje godišnjeg odmora (regres) u iznosu od 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja tri mjeseca, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Odluku o Programu zapošljavanja vježbenika u 2023. godini u županijskim tijelima uprave, županijskim upravnim organizacijama i drugim službama i tijelima Županije Zapadnohercegovačke. Razlog donošenja ove Odluke je potreba da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i stjecanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada. Uz korištenje sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, ovom Odlukom planira se i sufinanciranje plaća vježbenika do iznosa 80% od osnovne plaće u tijelima uprave Županije Zapadnohercegovačke, kao i korištenje ostalih prava iz radnog odnosa za vrijeme trajanja vježbeničkog staža. Ukupan broj vježbenika koje se planira uposliti je 20 vježbenika sa VSS, koji će biti primljeni po raspisanom Javnom oglasu sukladno članku 8. ove Odluke.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju osobe ovlaštene za obavljanje ovlasti i obveza na osnovi državnog kapitala u gospodarskom društvu UKRASKAMEN d.d. Posušje, kojim je Martina Kovač iz Posušja imenovana za obavljanje ovlasti i obveze navedenog gospodarskog društva.

Vlada ZHŽ

error: Content is protected !!