Na temelju članka 15.  Statuta Javne ustanove „Kulturno – športski centar“ Ljubuški i članka 11. stavka 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški  ravnatelj objavljuje:

JAVNI POZIV

            za ponudu zakupa javnog prostora za prodaju hrane i pića za vrijeme trajanja 

            Agram 19. Lige MZ-a 2023.

Članak 1.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup javnog prostora za vrijeme trajanja Agram Lige MZ-a 2023. godine na Centru malih športova na platou koji se nalazi na ulazu u CMŠ u Ljubuškom.

Članak 2.

Javni prostor se daje u zakup za vrijeme trajanja sportske manifestacije „Agram Liga Mjesnih zajednica 2023“ u trajanju od 20. 7 do 10. 8. 2023. godine, odnosno najmanje 15 radnih dana i to od ponedjeljka do petka, jer se  Liga  ne igra u dane vikenda.

Članak 3.

Zainteresirani ponuditelji moraju imati registriranu poslovnu adresu na području grada Ljubuškoga i moraju biti registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 4.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, uz uvjet da ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja se nudi, bilo da se radi o poduzeću ili nekoj vrsti obrta za pripremu hrane i pića.

Minimalna ponuđena cijena zakupa je 2.000,00 KM bez PDV-a.

Članak 5.

Zakupoprimatelj ima pravo na javnoj površini postaviti šank za piće i pripadajuću opremu za rashlađivanje pića, kao i za pripremu hrane. Ponuda pića mora biti u plastičnoj ambalaži što znači bez stakla i limenke, zbog sigurnosti gledatelja.

Članak 6.

Zakupoprimatelju svoju djelatnost  moraju prilagoditi i uskladiti sa važećim županijskim i federalnim zakonskim propisima te poštovati propise o javnom redu i miru.

Članak 7.

Predmet ovog javnog poziva je zakup javne površina, te će imenovano Povjerenstvo pridržavajući se kriterija za odabir iz točke 4. ovog Poziva donijeti odluku o odabiru najpovoljnije ponude sukladno kriterijima iz Javnog poziva, pri čemu nije dužano davati posebna objašnjenja, niti snosi odgovornost prema ponuditeljima.

Članak 8.

Ugovoreni iznos zakupnine Zakupoprimatelj je dužan platiti 50 % odmah nakon potpisivanja Ugovora a 50 %  najkasnije do zadnjeg dana završetka Agram MNL, na Transakcijski račun JU „Kulturno-športski centar“ Ljubuški.

Članak 9.

Prijave se vrše isključivo na memorandumu ponuditelja, te ista mora biti čitko popunjena, potpisana i pečatirana. Uz prijavu Ponuditelji su obvezni dostaviti  Izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 mjeseci, orginal ili ovjerenu kopiju ili Rješenje o registraciji orginal ili ovjerenu kopiju te ID broj orginal ili ovjerenu kopiju.

Članak 10.

Poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana, odnosno do 18. 7. 2023. godine do 14,00 sati. Ponuditelji su dužni, prijavni obrazac u zatvorenoj koverti, dostaviti osobno  na protokol Javne ustanove „Kulturno – športski centar“ Ljubuški, na  adresu Gradska sportska dvorana, Ured ravnatelja ili preporučeno poštom s naznakom „ZA JAVNI POZIV NE OTVARATI“.

JU KULTURNO ŠPORTSKI CENTAR Ravnatelj Ivan Bebek

error: Content is protected !!