Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava javnost i županijska ministarstva obrazovanja da će sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole biti refundirana iz Proračuna Federacije BiH.

Ističu da je Vlada Federacije BiH u ovom trenutnku jamči županijskim ministarstvima da će sredstva biti uplaćena odmah nakon usvajanja rebalansa Federalnog proračuna.

S ciljem objektivnog informiranja javnosti, iz Ministarstva pojašnjavaju da je kašnjenje u isplati sredstava za nabavku udžbenika, a što je složen i dugotrajan proces, uzrokovano greškom u ekonomskom kodu do koje je došlo prilikom usvajanja Federalnog proračuna u siječnju ove godine.

Naime, kako se dodaje, Federalno ministarstvo financija je svojim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zbog navedene greške ne može dati saglasnost ovom ministarstvu da Vlada Federacije BiH razmatra i usvoji predloženu Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu.

Također, Federalno ministarstvo financija je istim aktom obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da su uputili zahtjev Parlamentu Federacije BiH za razmatranje Prijedloga za ispravku tehničke greške u Proračunu FBiH za 2023. godinu i Zakonu o izvršavanju Proračuna FBiH za 2023. godinu.

Tom prilikom je Federalno ministarstvo financija naložilo Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da sačini novi prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera, a koji ne sadržava transfer za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od 1. do 5. razreda. S tim u vezi, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dostavilo je traženi ispravljeni prijedlog odluke, a koja je na sjednici Vlade FBiH 13.4.2023. godine i usvojena.

Također, Federalno ministarstvo financija je istim aktom od 10.3.2023. godine obavijestilo da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, nakon što Parlament FBiH usvoji pomenuti Prijedlog za ispravku tehničke greške, treba sačiniti novi prijedlog odluke za Program nabavke besplatnih udžbenika, te isti prije upućivanja Federalnoj vladi na usvajanje dostaviti na mišljenje Federalnom ministarstvu financija.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da će nakon ispravki grešaka u ekonomskom kodu sredstva županijskim ministarstvima obrazovanja Vlada Federacije BiH isplatiti u najkraćem roku, a kako bi bili osigurani besplatni udžbenici učenicima od 1. do 5. razreda osnovnih škola u FBiH.

Vlada FBiH

error: Content is protected !!