U Kulturnom centru u Ljubuškom danas je održana XXXV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.
Na dnevnom redu sjednice bilo je 30 točaka.
Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika s XXXIV. sjednice Gradskog vijeća,

 1. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Crvenog križa Ljubuški,
 2. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu SSŠ Ruđera Boškovića
  Ljubuški,
 3. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Gimnazije Ljubuški,
 4. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
 5. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina.
 6. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ I B Mažuranić Humac,
 7. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Glazbene škole Ljubuški,
 8. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,
 9. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Edukacijsko-rehabilitacijskog
  centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
 10. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu JU „Kulturno-športski centar“
  Ljubuški,
 11. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za
 13. godinu,
 14. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih vlasničkih prava i obveza nad društvom
  Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
 15. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva Javnog dobra u općoj uporabi:
  a) dijela puta na k.č. 1511 K.O. Hrašljani,
  b) dijela puta na k.č. 1510 K.O. Hrašljani,
 16. Prijedlog Odluke o grobljima,
 17. Prijedlog Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnje grobne naknade i
  naknade za korištenje mrtvačnice,
 18. Prijedlog Odluke o uknjižbi stalnih sredstava vodovodnog i kanalizacijskog sustava,
 19. Prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore polaznicima prvih razreda Osnovne škole s
  prebivalište na području Grada Ljubuškog za školsku 2024./2025.,¸
 20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina u K.O. Ljubuški,
 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti
  manjoj od tri metra, označene kao:
  a) k.č. br. 3593/1 i 3593/11 obje u K.O. Ljubuški,
  b) k.č. br. 534/1 u K.O. Mostarska Vrata-Gradska,
 22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javne
  ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški,
 23. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju podružnice Javne
  ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški,
 24. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta,
 25. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015-2025),
 26. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuškog,
 27. Prijedlog Odluke o promjeni nositelja prava posjeda,
 28. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,
 29. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na razrješenje dužnosti ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog
 30. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka – zanimanja za školsku godinu 2024./2025. u SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški

Prvih 11 točaka koje se uglavnom odnose na informacije i izvješća o radu za 2023. i programe rada za 2024. godinu su primljene k znanju i usvojene, odnosno informacije primljene k znanju, a izvješća jednoglasno usvojena

 1. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
  Na aktualnom satu kratko su se obratili vijećnici Anđelko Čolak i Vinko Prskalo. O čemu su govorili možete poslušati u audio zapisu.
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2023. godinu
  Prijedlog obrazložio pomoćnik gradonačelnika Stipe Bubalo koji je, među ostalim, kazao da je ostvarenje Proračuna za 2023. godinu rekordno i iznosi 20.511.428,73 KM i prelazi planirani, odnosno drugi rebalansirani Proračun koji je usvojen u prosincu prošle godine kada je planiran u iznosu od 19.915.000,00 KM. Do prebačaja je, kako je rekao, došlo zbog toga što su sredstva od Javnog poziva F BiH za pomoć energetski siromašnim kućanstvima na račun Grada prebačena između Božića i Nove godine, iako je bilo planirano da ta sredstva budu prebačena u 2024. godini.
 1. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih vlasničkih prava i obveza nad društvom
  Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar
  Ovom odlukom Grad Ljubuški preuzima dio udjela u vlasničkoj strukturi nad društvom Radiotelevizija Herceg-Bosna doo Mostar u postotku 1,55%.
 2. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva Javnog dobra u općoj uporabi:
  a) dijela puta na k.č. 1511 K.O. Hrašljani,
  b) dijela puta na k.č. 1510 K.O. Hrašljani,
  Utvrđuje se da je trajno prestala potreba korištenja dijela puta označenog kao k.č. 1511, K.o. Hrašljani, u površini 49 m2, upisanog u posjedovni list broj: 82 za K.o. Hrašljani, dr. svojina javni i nekategorizirani putevi
 3. Prijedlog Odluke o grobljima
  Ovom Odlukom propisuju se:
  a) uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,
  b) mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,
  c) ukop, vremenski razmaci ukopa, ukop nepoznatih osoba, iskop (ekshumacija)
  d) održavanje i uređenje groblja, uklanjanje otpada s groblja,
  e) uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnja grobna naknada za korištenje grobnog mjesta,
  f) red na groblju
  g) vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba,
  h) nadzor nad primjenom odluke,
  i) kaznene odredbe
  U odluci se navode i nazivi svih groblja na području grada Ljubuškog kojih ima 67
  Groblja na području grada Ljubuškog su mjesna groblja, a Novo gradsko groblje je ujedno i gradsko groblje,
  Novim gradskim grobljem upravlja JP Parkovi doo Ljubuški
  O grobljima na području grada Ljubuškog, bez posebno imenovane uprave dužni su se brinuti korisnici grobnih mjesta na način propisan Zakonom i ovom Odlukom
 4. Prijedlog Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnje grobne naknade i
  naknade za korištenje mrtvačnice,
  Ovom Odlukom određuje se visina naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnja grobna naknada i naknada za korištenje na Novom gradskom groblju Ljubuški
 5. Prijedlog Odluke o uknjižbi stalnih sredstava vodovodnog i kanalizacijskog sustava
  Ovom Odlukom stalna sredstva vodovodnog i kanalizacijskog sustava koja se nalaze na području grada Ljubuškog, a koja su u vlasništvu Grada, uknjižuju se u poslovne knjige grada Ljubuškog
 6. Prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore polaznicima prvih razreda Osnovne škole s
  prebivalište na području Grada Ljubuškog za školsku 2024./2025.
  Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore polaznicima prvih razreda osnovne škole s prebivalištem na području grada Ljubuškog za školsku 2024./2025. godinu.
  Sredstva za potpore osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog te će ista biti isplaćena roditeljima/zakonskim skrbnicima svih polaznika prvih razreda osnovnih škola na području grada Ljubuškog koji ispunjavaju uvjete za potporu propisane Odlukom u iznosu od 200,00 KM.
  Pravo na potporu imaju svi polaznici prvih razreda osnovnih škola na području grada Ljubuškog koji moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:
 • Polaznici su prvog razreda osnovnih škola na području grada Ljubuškog u školskoj 2024./2025. godini
 • Polaznici su prvih razreda osnovnih škola izvan grada Ljubuškog, a imaju prebivalište na području grada Ljubuškog
  Potpora će se isplatiti svim učenicima koji ispunjavaju navedena dva uvjeta, do kraja mjeseca kolovoza tekuće godine, a sve sukladno javnom pozivu koji će biti naknadno objavljen.
  Za realizaciju ove Odluke zadužen je gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
  Odluka se donosi radi financijske pomoći roditeljima učenika koji prvi put polaze u prvi razred osnovne škole, a sve u cilju ublažavanja financijskih troškova prilikom opremanja učenika.
  Odluku je obrazložio gradonačelnik Vedran Markotić, a vijećnica HDZ-a 1990. Mirela Čuvalo dala je inicijativu da se već postojećoj pomoći učenicima i studentima razmotri i pomoć učenicima koji završavaju osme razrede osnovnih škola
 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina u K.O. Ljubuški,
  Daje se suglasnost za kupovinu nekretnine označene kao k.č.br. 1187/23 zv. Duhanska stanica, dvorište pov. 110 m2 k.o. Ljubuški
 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti
  manjoj od tri metra, označene kao:
  a) k.č. br. 3593/1 i 3593/11 obje u K.O. Ljubuški,
  b) k.č. br. 534/1 u K.O. Mostarska Vrata-Gradska,
  Suglasnost je potrebna u postupku ishođenja relevantnih dozvola
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javne
  ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški,
  Točke 22 i 23 je obrazložio ravnatelj JU Centar za socijalni rad Ljubuški Viktor Grbavac i gradonačelnik Vedran Markotić
  Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o osnivanju podružnice JU Centar za socijalni rad Ljubuški – Sigurna kuća (broj: 53-137+9/24 od 29.svibnja 2024.godine), u tekstu koji je utvrdilo Upravno vijeće JU Centar za socijalni rad Ljubuški na sjednici održanoj 29. svibnja 2024. godine
 4. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju podružnice Javne
  ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški
  Naziv Podružnice je JU Centar za socijalni rad – Sigurna kuća
  Podružnica će u skladu s člankom 14. Statuta Ustanove pružati osnovni paket usluga socijalnog zbrinjavanja i socijalne podrške za žrtve obiteljskog nasilja kao što je: zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (prehrana, higijena i sl.), fizička zaštita i sigurnost, psihosocijalni tretman, pružanje pravne pomoći, ekonomsko osnaživanje, rehabilitacija i resocijalizacija i sl.
 5. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta,
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015-2025),
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuškog,
 8. Prijedlog Odluke o promjeni nositelja prava posjeda,
 9. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta,
  Točke 24, 25, 26, 27 i 28 obrazložili su pomoćnici gradonačelnika Damir Kozina i Srećko Mandić i one su usvojene jednoglasno
 10. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na razrješenje dužnosti ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog i Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog
  Usvajanjem ovog Rješenja, Marija Kikaš iz Ljubuškog diplomirani novinar razrješuje se dužnosti ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog na osobni zahtjev zbog preuzimanja duge dužnosti, a Zora Skoko iz Ljubuškog profesor defektologije imenuje se na dužnost v. d. ravnatelja Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju grada Ljubuškog
 11. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti za uvođenje novih struka – zanimanja za školsku godinu 2024./2025. u SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški
  Ovim Rješenjem daje se suglasnost Srednjoj strukovnoj školi Ruđera Boškovića u Ljubuškom za uvođenje novih struka – zanimanja za upis učenika u prvi razred školske 2024./2025. godine i to:
  1 odjel CNC operatera – trogodišnje zanimanje
  1 odjel Krojač – šivač – trogodišnje zanimanje

Radio Ljubuški

error: Content is protected !!