Narednog dana od dana objavljivanja, u Službenim novinama Federacije BiH na snagu će stupiti Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2021. godinu.

Stupanje na snagu navedenog zakona omogućio je Dom naroda Parlamenta FBiH na današnjoj sjednici, a ranije i Zastupnički dom Parlamenta FBiH. 

Izmjene su predložene iz razloga što financijska likvidnost proračuna osigurava transfer općinama za kapitalne investicije i bez sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

– Tako će se izmjenom osigurati da se raspoloživa sredstva u proračunu FBiH za 2021., utvrđena na razdjelu ‘Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – županije i općine’ u iznosu od 10.000.000 KM, ‘Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – županije i općine’ u iznosu od 20.000.000 KM blagovremeno i na efikasan način, a temeljem Odluka Vlade FBiH o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava općinama i gradovima dodijele istima, bez obzira na izostanak aranžmana s MMF-om, a s obzirom na to da se ne radi o značajno velikim sredstvima, takva izdvajanja sredstava neće ugroziti likvidnost proračuna niti će ga destabilizirati – izjavila je federalna ministrica financija Jelka Milićević. 

Izvor:pogled.ba