Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je na 25. redovitoj sjednici donijelo Odluku o angažmanu resursa Oružanih snaga BiH (OSBiH) za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodnu nesreću – požar na području općine Prozor/Rama i na području općine Konjic. Predsjedništvo BiH je donijelo i odluke o prihvaćanju Amandmana br. 3 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Europske investicijske banke, Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Republike Srpske (entitet), 22. rujna 2010. godine, s naknadnim izmjenama (ugovor o financiranju) Vodovod i kanalizacija u RS (Fi 25.741-SERAPIS 2008-0556).

Istovremeno, prihvaćen je Amandman br. 4 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Europske investicijske banke, Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Federacije BiH (entitet), 15. 7. 2008. godine u Sarajevu i 18. 8. 2008. godine u Luxembourgu, s naknadnim izmjenama (ugovor o financiranju) Vodovod i kanalizacija u FBiH (Fi 24.569-SERAPIS 2006-0272). Predsjedništvo BiH prihvatilo je Amandmana br. 1 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Europske investicijske banke , Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), 26. siječnja 2016. godine u Sarajevu i 23. veljače 2016. godine u Luxembourgu (ugovor o financiranju) – modernizacija cesta Federacije Bosne i Hercegovine (Fi 82.137 -SERAPIS 2012-0418), kao i Sporazum o financiranju programa aktivnosti prekogranične suradnje Srbija – Bosna i Hercegovina za 2020. godinu između Europske komisije, Vlade Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.

Usto, Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju Ugovora o grantu (Projekt Koridor Vc2 u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Poprikuše – Nemila) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan, te Ugovora o grantu (Projekt Koridor Vc2 u FBiH – Dio 3 – Poddionica: Tunel Ivan) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan. Ugovor o zajmu (Zeleni gradovi – Window 2 – Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj i Sporazum o zajmu (Projekt modernizacije vodnih i sanitarnih usluga) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, te Sporazum o grantu za trust fond s jednim donatorom – Projekt modernizacije vodnog i sanitarnog sektora za Bosnu i Hercegovinu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u ulozi administratora trust fonda, također, su prihvaćeni odlukama Predsjedništva BiH. Prihvaćen je i Amandman broj 2 na Ugovor o financiranju zaključen od i između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske i Europske investicijske banke (banka), 27. prosinca 2016. godine u Sarajevu i 29. prosinca 2016. godine u Luxembourgu i Banjoj Luci i izmijenjen 2. prosinca 2019. godine – Projekt Bolnice u RS/B (ugovor o financiranju) (Fi 31.526 – SERAPIS – 2010 – 0049), kao i Ugovor o zajmu (GrCF2 W2 – Javni prijevoz Sarajevo e-Mobility) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj. Predsjedništvo BiH donijelo je odluke o privaćanju Ugovora o grantu (Regionalni projekt čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicijski grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju (SIDA), kao i Amandmana na Okvirni sporazum o zajmu za projekt regionalne vodoopkrbe  „Plava voda“, zaključen 16. 5. 2018. godine.

Također, Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o davanju odobrenja za zaključivanje Ugovora o agentu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Crown Agents Japan Limiteda u okviru Sporazuma putem razmjene nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana o bespovratnoj pomoći u iznosu od 500 milijuna JPY, Agentskog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Crown Agents Japan Limiteda u okviru Sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Japana о japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100 milijuna JPY za opremanje medicinskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Odobreno je i zaključivanje Posebnog sporazuma između EUROCONTROL-a i ovlaštenih državnih upravnih organa šest FABCE država u vezi s pružanjem podrške od strane EUROCONTROL-a. Predsjedništvo je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum o razumijevanju između Konferencije Ujedinjenih naroda za trgovinu i razvoj i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Također, donijelo je odluke o pokretanju postupaka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu financiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, izdavanje lokacijskih uvjeta, suglasnosti i građevinskih dozvola za Projekt „Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – ušće Drine i Save“.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Turske o suradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa. Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o izmjeni člana delegacije BiH za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Islamske Republike Pakistan o suradnji u borbi protiv međunarodnog kriminala, terorizma, nezakonite trgovine drogom i organiziranog kriminala. Donesena je, također, Odluka o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Azerbejdžan o suradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.

 Predsjedništvo BiH je dalo odobrenja za zaključivanje Protokola o suradnji između Ministarstva pravde BiH i Generalnog tužiteljstva Ruske Federacije i Okvirnog sporazuma o suradnji između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Udruženja poslodavaca i predstavnika društvenih zadruga „Khronos“ Republike Mađarske.  Nadalje, Predsjedništvo BiH je donijelo Odluku o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Sporazum između Europske unije i Bosne i Hercegovine o učešću Bosne i Hercegovine u „Kreativnoj Europi“, programu Europske unije za kulturni i kreativni sektor. Donesena je i Odluka o odobravanju zaključivanja Protokola o suradnji između Arhiva BiH i Državnog arhiva Srbije. Predsjedništvo BiH je donijelo odluke o prihvaćanju sporazuma i određivanje potpisnika za Aneks VI Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške o financiranju projekata u korist pravosuđa i/ili sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini, kao i Sporazuma o saradnji između Bosne i Hercegovine i Sudske administracije Norveške, koji se odnosi na financiranje projekta u korist pravosuđa u Bosni i Hercegovini.

Donesene su i odluke o ratifikaciji Svjetskog poštanskog saveza usvojenih na 3. izvanrednom kongresu Svjetskog poštanskog saveza, održanom 2019. godine u Ženevi, Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o  zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima i Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o zajedničkim lokacijama na graničnim prijelazima na zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Bratunac (Novi most) – Ljubovija (Novi most). Također su donijete odluke o ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o graničnim prijelazima, Sporazuma o grantu za tehničku pomoć između Bosne i Hercegovine i JP Autoceste FBiH d.o. Mostar i Europske investicijske banke, u vezi s konsultantskim uslugama za nadzor nad radovima na izgradnji Koridora Vc u Bosni i Hercegovini (poddionica Počitelj – Zvirovići) WB19 BiH-TRA-01. Donesena je i Odluka o ratifikaciji Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o financiranju i projektu, zaključenog dana 17.12. 2019. godine (prvobitni sporazum o financiranju i projektu) između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju zastupa Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, i Republike Srpske, koju zastupaju Ministarstvo financija Republike Srpske i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske (agencija za izvođenje projekta) u iznosu od 10.000.000,00 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama, priopćeno je iz Predsjedništva BiH.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!