Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 03. ožujka 2023.godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i  red:
1. Usvajanje zapisnika s XXI. sjednice Gradskog vijeća,
2. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Gradskog pravobraniteljstva
Ljubuški,
3. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina,
5. Izvješće o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu OŠ Ivane Brlić-Mažuranić
Humac,
6. Informacija o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Gimnazije Ljubuški,
7. Informacija o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu SSŠ Ruđera Boškovića
Ljubuški,
8. Informacija o radu za 2022. godinu i Program rada za 2023. godinu Doma zdravlja Ljubuški,
9. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Ljubuškog za 2022. godinu,
10. Izvješće o radu za 2022. godinu Gradonačelnika, Službi za upravu i Stručne službe Grada
Ljubuškog i Program rada za 2023. godinu,
11. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
12. Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2023. godinu na području Grada Ljubuškog,
13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i visini naknade za korištenje
športskih objekata u vlasništvu općine Ljubuški,
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:
a) broj: 02-24-1425/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
b) broj: 02-24-1424/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
c) broj: 02-24-1498/20 od 26. lipnja 2020. godine,
d) broj: 02-24-1407/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
e) broj: 02-24-1391/15 od 07. kolovoza 2015. godine,
f) broj: 02-24- 2166/16 od 24. studenog 2016. godine.

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

error: Content is protected !!