Vlada Federacije BiH je usvojila Program rada Vlade FBiH za 2024. godinu koji je pripremljen na osnovu mandatnog programa rada Vlade FBiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava.

Primarno opredjeljenje Vlade Federacije BiH je osigurati snažnu i pravednu ekonomiju koja će omogućiti održivi rast, poboljšati životni standard građana i smanjiti nejednakost. Vlada FBiH će, navedeno je u ovom dokumentu, posebnu pažnju posvetiti vladavini prava, borbi protiv korupcije, stvaranju sigurnog okruženja i održavanju stanja sigurnosti na najvišem mogućem nivou, zatim održivosti javne potrošnje, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja, kroz poticanje investicija, podržavanju poduzetništva i stvaranju novih vrijednosti na poslovnom tržištu i na tržištu rada. Vlada će, također se navodi, štititi radnička prava, te raditi na smanjenju siromaštva i nejednakosti, osnaživanju žena, poboljšanju socijalne uključenosti, jačanju pronatalitetnih politika, kao i poboljšanju kvaliteta života građana. Bavit će se i ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije, te će ispunjavati uvjete u procesu pristupanja BiH Europskoj uniji. Prioriteti Vlade Federacije BiH u 2024. godini će biti usmjereni i na donošenje ključnih zakonskih rješenja i važnih podzakonskih akata, kao i sektorskih strateških dokumenata koji će doprinijeti uređenju ovih oblasti.

Federalna ministarstva su pripremila svoje godišnje planove rada za 2024. godinu kojim su detaljno predstavljene aktivnosti s izvorima financiranja i izraženim vrijednostima za njihovu realizaciju, rokovima, očekivanim rezultatima, nosiocima i indikatorima, a koji su integrirani u jedinstveni Program rada.

Između ostalog, godišnji plan rada Federalnog ministarstva pravde obuhvata, prije svega, 30 normativno – pravnih aktivnosti koje za cilj imaju jačanje sistema pravosuđa i afirmaciju vladavine prava, kao i osnaživanje sistema javne uprave u FBiH. Planom je predviđeno da je u fokusu aktivnosti Sektora pravosuđa u 2024. godini izrada nacrta, odnosno prijedloga zakona kojima se vrši implementacija odluka Europskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda BiH, kao i Ustavnog suda Federacije BiH u pravni sistem FBiH, te izrada propisa koji su prioritetni u procesu integracije BiH u punopravno članstvo Europske unije.

Planom Federalnog ministarstva financija za 2024. godinu, planirano je 137 aktivnosti koje su raspoređene na rasterećenje privrede smanjenjem fiskalnog opterećenja rada, unapređivanje financijskog sistema i transparentnosti u upravljanju javnim financijama, te povećanje učinka u trošenju javnih sredstava, kao i povećanje i efikasnost javnih investicija. Također, planirano je povećavanje efikasnosti u naplati javnih prihoda, te unapređivanje fiskalne stabilnosti. Neka od ključnih usmjerenja su izrada seta zakona iz oblasti financijskog tržišta, unapređenje propisa o poreznoj administraciji, smanjenja sive ekonomije, zatim usvajanje budžeta za 2025. godinu, dokumenta okvirnog budžeta za period 2025-2027, te strategije upravljanja dugom za period 2024- 2026. godina.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, između ostalog, u narednom periodu aktivno raditi na provođenju 15 programa u skladu sa Strategijom razvoja FBiH za period 2021–2027. godina, te relevantnim sektorskim strategijama i Ciljevima održivog razvoja kroz razvojne pravce Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom i Pametni rast. Aktivnosti u oblasti energije su usmjerene na stvaranje uređenog ambijenta za efikasno funkcioniranje i razvoj elektro-energetskog sektora, plinskog sektora, sektora naftnih derivata i sektora energijske efikasnosti u skladu s EU legislativom, poput izrade energetske strategije FBiH 2023–2035. s projekcijom na 2050, te izmjena i dopuna Zakona o energijskoj efikasnosti u FBiH. U planu je i harmonizacija Zakona o gasu u FBiH sa Zakonom o gasu na državnom nivou odnosno Zakonom o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prijenosu i tržištu električne energije u BiH i Trećim energetskim paketom. Istaknute su i aktivnosti na usuglašavanju sa zahtjevima acquis-a, SPP i EU partnerstva.

Godišnji plan rada Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, između ostalog, sadrži mjere za implementaciju glavnog programa su osiguranje održivog i efikasnog sistema podrške osobama s invaliditetom i civilnim žrtvama rata u FBiH, zatim stvaranje uvjeta za dostupnost radne snage na tržištu rada, kao i jačanje funkcije posredovanja javnih službi za zapošljavanje i unapređenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba. Programi se, između ostalog, odnose na nesmetano funkcioniranje tržišta rada, unapređenje međusektorske suradnje, infrastrukture i kompetencija pružalaca usluga socijalne zaštite, kao i jačanje PIO sistema, te poboljšanje socijalne uključenosti marginaliziranih grupa.

Mjere kojim će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica realizirati glavni program su unapređenje održivog povratka i ostanka, ekonomsko i socijalno jačanje povratnika i njihova reintegracija u lokalnu zajednicu. Također ove godine je planirano i stimuliranje povezivanja s bh. dijasporom. S obzirom na strateško opredjeljenje Ministarstva da se završi proces zatvaranja kolektivnih centara, ovo ministarstvo će u 2024. godini vršiti pregovore s međunarodnim financijskim institucijama o kreditnom zaduženju putem Ministarstva financija i trezora BiH kojim će se obezvjeriti financijska konstrukcija za potpunu realizaciju ovog projekta do kraja 2026. godine.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će, prema ovogodišnjem planu, nastaviti aktivnosti s ciljem realizacije strateških ciljeva, podciljeva, prioriteta i mjera Vlade FBiH prvenstveno kroz izradu i provođenje strategija, politika, zakona i drugih propisa iz svoje nadležnosti, te usuglašavanje istih s pravnom stečevinom EU i drugim međunarodnim sporazumima i obavezama zaključenim od strane BiH, u bliskoj suradnji s vladinim i nevladinim partnerima, s ciljem osiguravanja održivog razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, šumarstva i vodoprivrede putem racionalnog korištenja i zaštite prirodnih resursa, podrške proizvođačima i mjerama podrški razvoju ruralnih područja. Tijekom ove planske godine će se posebno raditi na promociji ciljeva, prioriteta i mjera iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021- 2027. godine.

Na osnovu Godišnjeg plana rada Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za ovu godinu implementira se glavni program „Kreiranje uvjeta za razvoj i opstanak mikro, malih i srednjih poduzeća“, koji je osnovan na zakonskim nadležnostima i strateškim dokumentima, te akcionim planovima. Aktivnosti navedene u ovome programu imaju za cilj povećanje broja malih i srednjih poduzeća, poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih poduzeća, kao i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta za osnivanje i razvoj subjekata male privrede. Pored toga, Ministarstvo će i u ovoj godini aktivno raditi na implementiranju Akta o malom biznisu i definiranju okvira politika podrške MSP-a koje se trebaju donositi i razvijati kako bi se poboljšalo poduzetničko okruženje i povećala konkurentnost MSP-a.

Vlada FBiH

error: Content is protected !!