Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog dopremijera i ministra financija Tonija Kraljevića donijela je odluku kojom je utvrdila način raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu financija u okviru „Kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima“ općinama i gradovima u iznosu od 50.000.000 KM.

Ova sredstva će biti dodijeljena općinama i gradovima za financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti provedene u jedinicama lokalne samouprave. Radi se o projektima koji se odnose na putnu i komunalnu infrastrukturu, te objekte obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i ostale objekte od značaja za jedinice lokalne samouprave, te financiranje drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave. prepisano s Ljubuškog portala.

Vlada Federacije BiH će stupanjem na snagu ove odluke objaviti javni poziv za podnošenje prijava za financiranje i sufinanciranje spomenutih projekata, a koji će sadržavati kriterije za dodjelu sredstava i bit će objavljen na web stranici Vlade Federacije BiH i u dnevnim novinama.

Odlukom je utvrđeno da će Vlada Federacije BiH formirati Komisiju koja će vršiti pregled i ocjenjivanje dostavljenih projekata, zahtjeva i inicijativa, te na osnovu toga sačiniti prijedlog korisnika navedenih sredstava po kojem će Federalno ministarstvo financija sačiniti prijedlog odluke i dostaviti ga Vladi na razmatranje. Vlada će utvrditi konačne iznose sredstava koji će biti doznačeni pojedinim općinama i gradovima, kao i dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.

Za realizaciju ove odluke zadužen je federalni ministar financija Toni Kraljević.

Vlada je danas utvrdila i prijedlog teksta javnog poziva u kojem je navedeno da je opći cilj javnog poziva financiranje i sufinanciranje projekata, zahtjeva, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH, a u svrhu poboljšanja kvaliteta života, te proizvodne, socijalne i demografske revitalizacije lokalnih nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Vlada FBiH

error: Content is protected !!