Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluke kojima se usvaja deset programa utroška sredstva u okviru tekućih i kapitalnih transfera iz nadležnosti ovog ministarstva u iznosu većem od 26,3 milijuna KM iz Proračuna FBiH za 2024. godinu.

Danas usvojeni Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi pojedincima – Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete” utvrđenog Proračunom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, iznosi 16.000.000 KM. Kriteriji raspodjele ovih sredstava su da je majka državljanin BiH s prebivalištem u Federaciji BiH, te da je dijete rođeno u 2024. godini u BiH. Svrha programa je materijalno osnaživanje obitelji na području Federacije BiH koje su tijekom 2024. godine ostvarile potomstvo. U skladu s ovom odlukom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će sačinjavati pojedinačne mjesečne liste o korisnicima koji su ostvarili pravo i na osnovu kojih će se izvršiti isplata sredstava. Kako je obrazloženo, krajnji rezultat je jačanje sustava podrške obiteljima s djecom pod jednakim uvjetima na području čitave Federacije BiH. piše Ljubuški portal.

Drugom odlukom usvojen je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH” u iznosu od 3.000.000 KM. U okviru ovog transfera planirana je provedba aktivnosti na razvijanju postojećih i uspostavljanju novih oblika socijalnih usluga, te poboljšanju uvjeta smještaja za korisnike i rada. Ovim aktivnostima obuhvaćeno je pet ustanova federalnog značaja, ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu Bakovići, Drin i Ljubuški, zatim Ustanova za socijalno zbrinjavanje, zdravstvenu njegu, odgoj i obrazovanje – Pazarić te Ustanova za socijalno zbrinjavanje, odgoj i obrazovanje – Sarajevo. Svrha programa je pružanje kvalitetnijih usluga smještaja i stručnog rada za 300 osoba koje borave ili rade u ovih pet ustanova socijalne skrbi. piše Ljubuški portal.

Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi neprofitnim organizacijama sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na razini Federacije BiH”, u iznosu od 2.000.000 KM, ima za cilj stvaranje pretpostavki za kvalitetno pružanje socijalnih usluga kroz stvaranje uvjeta za nesmetano redovno funkcionisanje ustanova. Riječ je o Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH kroz sufinansiranje troškova rada i poslovanja (Ustanova Hum), te Programu pomoći ustanovama za zbrinjavanje na razini FBiH kroz subvencioniranje troškova grijanja i drugih energenata (ustanove Bakovići, Drin, Ljubuški i Pazarić).

Kada je riječ o Programu „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima – Sufinansiranje projekata za centre za socijalni rad i javne ustanove socijalne zaštite”, osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000 KM. Sredstva će se dodjeljivati u tri kategorije. Riječ je o nabavci stalnih materijalno-tehničkih sredstava, adaptaciji i uređenju postojećih objekata, te gradnji novih objekata.
Danas je usvojen i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – provedba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji” u iznosu od 1.500.000 KM. Svrha Programa je podrška radu sigurnih kuća i skloništa za smještaj žrtava obiteljskog nasilja je osiguranje zaštite i zbrinjavanja žrtava obiteljskog nasilja u sigurnim kućama i skloništima kroz sufinansiranje troškova smještaja 300 žrtava obiteljskog nasilja upućenih u sigurne kuće tijekom 2024. godine.
Na prijedlog Federalnog ministarstva iznos od 1.000.000 KM utvrđen je i program namijenjen za provođenje federalnih zakona socijalne zaštite i dječje zaštite i osoba s invaliditetom. Korisnici sredstava su centri za socijalni rad i općinske službe nadležne za poslove socijalne zaštite s područja Federacije BiH.
Prema usvojenom Programu, transfer za organizacije civilnih invalida iz Proračuna FBiH iznosi 650.000 KM. Svrha ovog programa je stvaranje uvjeta za funkicioniranje saveza/udruga osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, s ciljem njihovog osnaživanja u zastupanju interesa ove populacije.
Usvojenim Programom transfer za finansiranje i rad udruga umirovljenika na razini Federacije (član 125. Zakona o PIO) utvrđenog Proračunom FBiH za 2024. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike iznosi 120.000 KM.

Također, danas je usvojen Program koji se odnosi na Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022-2027. godina. U okviru ovog transfera planiran je program poboljšanja socijalne uključenosti marginaliziranih grupa u iznosu od 20.000 KM.
Donesenom odlukom Vlada Federacije BiH danas je usvojila i Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele – Transfer za realizovanje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, u iznosu od 20.000 KM. Svrha Programa je jačanje stručnih kapaciteta pružatelja usluga kroz stručno osposobljavanje 100 osoba iz reda stručnih zaposlenika u centrima za socijalni rad i općinskim službama socijalne zaštite u oblasti primjene odgojnih preporuka.

Vlada FBiH

error: Content is protected !!