Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Uredbu o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju.

Ova uredba propisuje uvjete i način uređenja gradilišta, način i vođenje obavezne dokumentacije na gradilištu, te sudionike u građenju građevina i zahvata za koje odobrenje za građenje ili uklanjanje izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja. Propisani su i uvjeti  za izdavanje i oduzimanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama, te registar ovih ovlaštenja, kao i nadzor i kaznene odredbe, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Uređenim se, na osnovu Uredbe, smatra namjenski pripremljeno i opremljeno građevinsko zemljište, sa svim potrebnim instalacijama, tehnološkom opremom, privremenim građevinama i uređajima, sredstvima sigurnosti i zaštite koji omogućuju nesmetan, kao i efikasan i siguran rad. Gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprečavanja nekontroliranog pristupa ljudi.

Na gradilištu koje se proteže na velikim prostranstvima (kao što su željezničke pruge, ceste, dalekovodi i sl.) dijelovi koji ne mogu biti ograđeni moraju biti zaštićeni i označeni određenim prometnim znakovima i na način reguliran drugim propisima. Uz javno-prometne površine zabranjeno je ograđivati gradilište bodljikavom žicom ili na drugi način koji bi mogao ugrožavati prolaznike. Gradilište mora biti ograđeno ogradom posebnog vanjskog izgleda (zaštitna platna s kopijom fasade) ako se radi o pojedinačnoj građevini koja je upisana na popis nacionalnih spomenika.

Gradilište mora biti označeno pločom koja obvezno sadrži ime investitora, projektanta, izvođača, stručnog nadzora, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt o građenju i broj pravosnažnog akta na temelju kojeg se gradi, kao i naznaku da se radi o nacionalnom spomeniku BiH.

Kako je obrazloženo, nova Uredba je donesena jer je primjena do sada važeće u praksi pokazala određene tehničke nedostatke, te nije bila usuglašena sa stvarnim stanjem na terenu, kao ni propisima i normama koji reguliraju ovu oblast.

Naime, stara uredba je nejasno i neodređeno definirala uvjete za dobivanje ovlaštenja za projektiranje i izvođenje radova, a što se novom Uredbom precizira. Novim uvjetima se podnosiocima zahtjeva olakšavaju uvjeti za pribavljanje određenih vrsta ovlaštenja. Također, uvode se licence za fizičke osobe, a što je praksa u zemljama okruženja, kao i u Europskoj uniji. Novina je i „knjiga inspekcije”, a koji će olakšati rad inspekcijskim organima u kontroli građenja.

S obzirom na to da bi izmjene i dopune prethodne Uredbe činile više od 50 posto postojećeg teksta, odlučeno je da bude donesena nova koja će se regulirati prava i dužnosti, kao i odnose sudionika u građenju.

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!