Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 01. veljače 2023.godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeće:

Predočavanje Odluka SIP-a BiH br. 06-1-07-4784/22 od 05.12.2022. godine o prestanku mandata Zrinku Čuvalo i dodjeli mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Ivici Milićeviću, br. 06-1-07-4751/22 od 05.12.2022.godine o prestanku mandata Zdravku Hercegu i dodjela mandata slijedećem kvalificiranom kandidatu Vinku Prskalo i Svečana prisega

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika s XX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Informacija o radu ALBA BH d.o.o. PJ Ljubuški za 2021. god.,
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o ostvarenju Programa rada Gradskog vijeća
Ljubuški za 2022. godinu,
5. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Ljubuški za 2023. godinu,
6. Prijedlog Odluke o dobitnicima javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2022. godinu,
7. Prijedlog Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2023.
godinu
8. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2023. godinu
9. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada
Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2023. godinu
10. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih nagrada studentima, dobitnicima
Rektorovih i Dekanovih nagrada za najuspješnije studente Grada Ljubuškog za akademsku
2021./2022. godinu,
11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog
zemljišta na području grada Ljubuškog,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na
poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog,
13. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:
a) dijela nekretnine označene kao k.č. br. 2640, površine 40,00 m2, upisane u
Posjedovni list broj: 105 u K.O. Grab I,
b) dijela nekretnine označene kao k.č. br. 1202, površine 314,00 m2, upisane u
Posjedovni list broj: 39 u K.O. Mostarska Vrata – Gradska,
14. Prijedlog Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu,
15. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija na k.č. 1328 K.O. Ljubuški,
16. Prijedlog Odluke o objavi Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i člana
Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški,
17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za imenovanje predsjednika i jednog člana Gradskog izbornog povjerenstva Ljubuški (GIPLJ),

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

error: Content is protected !!