Vlada Federacije BiH primila je od Federalnog ministra financija Tonija Kraljevića, na znanje Informaciju o vanjskom i unutrašnjem dugu u Federaciji BiH na dan 31.12.2022. godine.

Donesenim zaključkom, Generalni tajnik Vlade FBiH je zadužen da informaciju uputi Parlamentu FBiH radi informiranja, a Federalno ministarstvo financija da je objavi na internetskoj stranici.

U Informaciji se navodi da je ukupan dug u FBiH sa završetkom prošle godine iznosio 6.475,01 milijun KM, što je 22,06 posto bruto domaćeg proizvoda. S ovim postotkom, kako se napominje u Informaciji, Federacija BiH ispunjava Maastrichtski kriterij u pogledu omjera učešća duga u ostvarenom BDP-u.

Nadalje se ističe da se od ukupnog iznosa duga u FBiH na vanjski odnosi 83,56 posto, a na unutrašnji dug 16,44 posto. Obrazloženo je, također, da je vanjskim dugom u Federaciji obuhvaćen i dug krajnjih korisnika kredita na koje je supsidijarno preneseno vanjsko zaduženje, u iznosu od 3.052,91 milijun KM.

U Informaciji se, između ostaloga, navodi da je vanjski dug, s ciljem osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekta, te za proračunsku podršku najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Europska investicijska banka – EIB i dr.). Ukupno 29,19 posto vanjskog duga u Federaciji predstavlja dug prema WB, dok se 21,63 posto odnosi na dug prema EIB.

 Do 31.12.2022. godine angažirano je 415,15 milijuna KM kredita iz vanjskih izvora financiranja. U 2022. godini je, na ime servisiranja vanjskog duga, plaćeno ukupno 544,29 milijuna KM, te je realizacija otplate duga veća za 4,76 posto od planiranog servisiranja, između ostalog, navedeno je u Informaciji, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Ljportal

error: Content is protected !!