Vlada FBiH danas je donijela potrebne odluke o poništavanju javnog natječaja i o ponovnom raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Financijsko-informatičke agencije, te utvrdila kriterije za izbor i  imenovanje.
 
Za članicu zajedničkog Upravnog odbora za provedbu Okvira suradnje između Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2025. godine, uime Vlade FBiH, imenovana federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.
 
Federalna vlada dala je prethodnu suglasnost Skupštini Unis Ginexa d.d. Goražde za razrješenje članova Odbora za reviziju ovog društva, imenovanih uime državnog kapitala, zbog podnesenih ostvaki. Također, data je prethodna suglasnost Skupštini ovog privrednog društva za imenovanje Amre Salihović za predsjednika i Ramiza Kikanovića za člana ovog odbora.
 
Vlada je dala prethodnu suglasnost za razrješenje dosadašnjih vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora Unis Ginexa d.d. Gorežde, uime državnog kapitala, te za imenovanje Alema Omerhodžića i Sedada Dedića za vršitelje ovih dužnosti.
 
Prethodne suglasnosti date su za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zbog okončanja natječajne procedure, te za imenovanje Gordana Galića, Emira Konjhodžića, Davora Tomića, Dragana Gabrića, Kristine Žulj i Darka Perkovića za članove ovog nadzornog odbora, uime državnog kapitala, na period od četiri godine.
 
Vlada je Željka Dolečeka imenovala za vršitelja dužnosti direktora Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju, do okončanja natječajne procedure, a nalduže od tri mjeseca, počevši od 16.6.2021. godine.
 
Vlada je Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar dala prethodbe suglasnosti za razrješenje članova Uprave ovog društva, zbog isteka mandata, kao i za imenovanje  Elmedina Volodera za v.d. direktora, a Ivice Brkića, Ešefa Džafića, Marina Jelčića i Ajmana Šoše za v.d izvršnih direktora, do okončanja natječajne procedure, a najduže do 12 mjeseci.
 
Vlada je za člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenovala Muhameda Ramovića.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama javnih poduzeća danas su opunomoćeni Renato Škrobo (Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo) i Ernest Đonko (BH Pošta d.o.o. Sarajevo).

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!