Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), a sukladno projektu ”Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz plasteničku proizvodnju povrća u plastenicima” na području grada Ljubuškog i Sporazumu Projekat plastenika potpisan između Grada Ljubuškog, broj: 02-05-559/21 od 16. veljače 2021. godine i NVO Muslim Aid Sarajevo, broj: 71/21 od 18. veljače 2021. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog objavljuje

JAVNI POZIV

za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom

putem sufinanciranja u projektu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u svrhu osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba, te razvoja plasteničke proizvodnje na području grada Ljubuškoga.

Predmetni plastenici sufinanciraju se na sljedeći način:

1. Humanitarna organizacija LDS Charities sufinancira 40% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,

2. Grad Ljubuški sufinancira 40% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,

3. krajnji korisnik sufinancira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom,

II. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Javnom pozivu imaju socijalno i materijalno ugrožene osobe, kao i mlade osobe sa područja grada Ljubuškog koji posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili članovi njihove uže obitelji kao i zemljište ustupljeno na korištenje ili u zakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojemu stanuju.

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLASTENIK

Za ostvarivanje prava na plastenik, kandidat koji se prijavljuje na Javni poziv dužan je ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da je nezaposlen ili sa minimalnim primanjima,

2. da je upisan ili da će se prije dodjele plastenika upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata u Gradu Ljubuškom, kao i to da je ažurirao podatke za 2020./2021. godinu,

3. da je podnositelj Zahtjeva ili član njegove uže obitelji vlasnik ili posjednik poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju, a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojemu stanuje,

4. da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,

5. da sufinancira 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom u iznosu od 575,20 KM,

6. da obavezno sudjeluje na edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

7. da u posljednje tri godine nije ostvarivao pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od Grada, Ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija

8. da će dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana potpisivanja ugovora o dodjeli plastenika.

IV. BODOVANJE ZA DODJELU PLASTENIKA

Kriteriji bodovanja za dodjelu plastenika za podnositelja Zahtjeva su:

1. pogodnost vlastitog zemljišta za plasteničku proizvodnju i mogućnost navodnjavanja

(utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu na licu mjesta), jedan – tri boda,

a) slabi uvjeti (veliki nagib, udaljenost od kuće više od 200 metara) – jedan bod

b)dobri uvjeti (relativno veliki nagib, udaljenost od kuće do 100 metara) – dva boda,

c)jako dobri uvjeti (blagi nagib, blizu kuće, dobar pristup) – tri boda.

Kandidati kod kojih se na terenu utvrdi da ne posjeduju poljoprivredno zemljište pogodno za plasteničku proizvodnju (npr.veliki nagib, veličina parcele i sl.) ili nemaju mogućnosti za navodnjavanje neće se bodovati, te se njihove prijave neće uzeti u razmatranje.

2. dodatni bodovi na temelju pripadnosti jednoj od dole navedenih kategorija:

a) podnositelj zahtjeva nezaposlen (vrijeme provedeno na Zavodu za zapošljavanje), jedan-četiri boda i to:

– 0-3 godine…………………………..jedan bod,

– 3-6 godina…………………………..dva boda,

– 6-10 godina………………………… tri boda,

– više od 10 godina………………….četiri boda.

b) za svakog punoljetnog nezaposlenog člana obitelji koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba Zavoda za zapošljavanje – jedan bod,

c) za svakog izdržavanog člana obitelji (nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba na Zavodu za zapošljavanje, djeca, učenici i sl.) – jedan bod,

d) mlade osobe životne starosti do 35 godina – pet bodova,

e) socijalni aspekt – nema primanja – šest bodova,

f) socijalni aspekt – minimalna primanja po članu kućanstva do 100,00 KM – pet bodova,

g) socijalni aspekt – minimalna primanja po članu kućanstva do 200,00 KM – četiri boda,

h) socijalni aspekt – minimalna primanja po članu kućanstva do 300,00 KM – tri boda,

i) socijalni aspekt – minimalna primanja po članu kućanstva do 400,00 KM – dva boda,

j) socijalni aspekt – primanja po članu kućanstva veća od 400,00 KM – nula bodova.

U situaciji kada kandidati prilikom bodovanja imaju isti broj bodova, prednost se daje mlađem kandidatu.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavni obrazac Zahtjeva na Javni poziv, osobe su dužne priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:

1. potvrda o prebivalištu,

2. osobna iskaznica,

3. kućna lista,

4. potvrda kojom se dokazuje nezaposlenost kandidata izdana od Zavoda za zapošljavanje ili potvrda da kandidat nije porezni obveznik,

5. potvrda kojom se dokazuje nezaposlenost svih punoljetnih članova obitelji izdan od Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena kopija zdravstvene knjižice osiguranika,

6. potvrde iz škole/fakulteta za djecu/izdržavane članove kućanstva (za djecu predškolskog uzrasta priložiti rodni list),

7. potvrda kojom se dokazuje visina primanja zaposlenih članova domaćinstva,

8. vlasništvo ili posjed nad parcelom (kopija ZK izvatka ili Posjedovnog lista, kao i ugovor o zakupu),

9. ovjerena izjava da kandidat ne posjeduje plastenik veći od 100 m2 u svom vlasništvu,

10. ovjerena izjava da će korisnik poticaja dobiveni plastenik zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine od dana potpisivanja ugovora,

11. ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri godine nije ostvario pravo na donaciju, dodjelu ili sufinanciranje nabavke plastenika od Grada, Ministarstva, humanitarnih i drugih organizacija,

12. ovjerena izjava da će kandidat sufinancirati 20% od nabavne cijene plastenika sa pratećom opremom u iznosu od 575,20 KM, te da će obavezno sudjelovati na edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje u trajanju od dva dana,

13. potvrda kojom kandidat dokazuje da je samohrani roditelj (smrtni list, dokaz o razvodu, ovjerena kućna lista),

14. potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od nadležne gradske Službe za gospodarstvo i financije, Odsjek poljoprivrede (fizička osoba) izdane u 2021.godini ili da će se upisati u Registar poljoprivrednih gospodarstava (ovjerena izjava).

VI. OSTALE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svakim radnim danom od 08:00-15:30 sati u Službi za gospodarstvo i financije Grada Ljubuškog, Odsjek za gospodarstvo ili na broj telefona: 039 835 556.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i oglasnoj ploči Grada Ljubuškog.

Postupak procedure izbora provesti će Povjerenstvo od šest članova koje imenuje Gradonačelnik.

Prijavni obrazac Zahtjeva i Izjave može se preuzeti u službenim prostorijama Grada Ljubuškog i na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Prijavni obrazac Zahtjeva sa traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:

GRAD LJUBUŠKI

GRADONAČELNIK

Trg dr. Franje Tuđmana 1

88 320 Ljubuški

sa naznakom

”Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinanciranja u projektu” i -NE OTVARATI-

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće se razmatrati.

Po okončanju roka za podnošenje prijava iz Javnog poziva, Povjerenstvo će pregledati zaprimljenu dokumentaciju, utvrditi rang listu izabranih kandidata na koju će Gradonačelnik dati suglasnost, te istu objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i oglasnoj ploči Grada Ljubuškog.

Broj: 02-24-1103/21

Ljubuški, 12. travnja 2021. godine

GRADONAČELNIK

Vedran Markotić

Prilozi:

Prijavni obrazac

Izjava

Izvor: ljubuski.ba

error: Content is protected !!