Jučer je u Širokom Brijegu, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 151. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti obitelji s djecom, te ga uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke. Razlog za donošenje dopune navedenog Zakona je taj što određeni broj obitelji koji zaista živi u Županiji i djeca im pohađaju školu u Županiji Zapadnohercegovačkoj nije uspio ostvariti pravo na navedeni dodatak jer jedan od roditelja nema uvjerenje o prebivalištu u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Slijedom toga, pristupilo se ublažavanju kriterija za ostvarivanje prava za dodatak za treće i svako sljedeće dijete na način da jedan od roditelja djeteta za koje se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava iz članka 13. ovoga Zakona može imati prebivalište na području Županije Zapadnohercegovačke u trajanju kraćem od tri godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, ukoliko podnese dokaz da u prijašnjem mjestu prebivališta nije ostvarivao prava iz zaštite obitelji s djecom u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju visine jednokratne novčane potpore za opremu novorođenog djeteta, kojom se izjednačava visina potpore za opremu novorođenog djeteta u slučaju žene – majke koja je u radnom odnosu i žene – majke koja nije u radnom odnosu, a visina naknade u oba slučaja sada iznosi 500,00 KM;

Odluku o odobravanju isplate sredstava Edukacijsko-rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe Bučine, Ljubuški utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvitku“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u uvećanom iznosu od 2.200.000,00 KM. Potpore su usmjerene prema modelima: Model potpore proizvodnjama koji se može ostvariti za animalnu proizvodnju u ukupnom iznosu od 638.000,00 KM i biljnu proizvodnju u iznosu od 792.000,00KM; Model kapitalnih ulaganja u iznosu od 176.000,00 KM, kojim je planirano poticanje podizanje nasada lješnjaka, masline, smokve i vinove loze, izgradnja novih plastenika i nabavka mehanizacije. U okviru Modela ostalih vrsta novčanih potpora potiču se projekti vezani za oblast poljoprivrede, organizacije i udruge koje su u funkciji razvoja poljoprivrede na području Županije i subvencioniranje osiguranja, a iznosi 396.000,00 KM. Sredstva pričuve predviđena su u iznosu od 198.000,00 KM. Pravo na ostvarivanje sredstava iz Programa imaju klijenti koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava odnosno Registar klijenata, sukladno Zakonu o poljoprivredi („Službene novine Federacije BiH“, broj: 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13);

Odluku o utrošku sredstava „Tekući prijenosi za suzbijanje zaraznih bolesti“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM;

Odluku o kupovini nekretnine označene kao k. č. 61/76 – D20 a upisane u z. k. uložak broj: 312 k. o. SP_LISE;

Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva, Ugovorene usluge i Kapitalni izdaci“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2023. godinu u iznosu od 1.000.000,00 KM;

Odluku o davanju suglasnosti za sporazumni raskid Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 206 k. o. Ljubotići, Široki Brijeg;

Odluku o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Županijskog tužiteljstva Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja i

Odluku o davanju suglasnosti na Plan korištenja financijskih sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastvo za 2023. godinu.

error: Content is protected !!